Země

Podmínky použití

1.- Souhlas s podmínkami používání

Návštěva nebo přístup na tyto webové stránky vyžaduje souhlas s podmínkami jejich používání, které jsou na této adrese vždy platné. V případě, že nesouhlasíte s níže popsanými podmínkami, musíte se jako uživatel zdržet používání těchto webových stránek a všech souvisejících služeb.

2.- Na webových stránkách

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o informační společnosti a službách elektronického obchodu. Níže www.famatel.com uvádí, že se jedná o internetové stránky spravované společností FAMATEL, s fiskálním identifikačním kódem A59737676 (dále jen "FAMATEL.COM"), s adresou CTRA C-155 DE GRANOLLERS A SABADELL. KM 14,50 P.I. PLA ELS BALTZACS. 08185 LLIÇÀ DE VALL. BARCELONA a e-mailovou adresou INFO@FAMATEL.COM.

Odpovědnost

Každá osoba, která má přístup na tyto webové stránky, přebírá roli UŽIVATELE a zavazuje se dodržovat a striktně dodržovat ustanovení tohoto dokumentu, jakož i veškerá další právní ustanovení, která se mohou vztahovat na základě platných právních předpisů.

FAMATEL.COM odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace zveřejněné na svých webových stránkách a za jakoukoli nedostupnost (výpadek) webových stránek, a to i při pravidelných odstávkách z důvodu technické údržby, kdy návštěvník zároveň výslovně souhlasí se zproštěním poskytovatele služeb jakékoli odpovědnosti vyplývající z přístupu nebo používání FAMATEL.COM. FAMATEL.COM si rovněž vyhrazuje právo měnit jakýkoli typ informací, které se mohou objevit na webových stránkách, aniž by byl povinen o tom předem informovat nebo na tyto povinnosti upozornit uživatele, přičemž zveřejnění na těchto webových stránkách se považuje za dostatečné.

FAMATEL.COM může na svých webových stránkách nabízet služby nebo produkty, které mohou podléhat jeho zvláštním podmínkám, které v závislosti na případu nahrazují a/nebo doplňují a/nebo mění tyto podmínky, přičemž tyto dodatečné podmínky budou zahrnuty do tohoto dokumentu.

Tyto webové stránky používáte zcela na vlastní riziko a odpovědnost , s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy.

4.- LTU

Jakékoli použití, které nebylo předem schváleno poskytovatelem, se považuje za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví autora.

Veškeré návrhy, loga, texty a/nebo grafické prvky, které nepatří poskytovateli a které se mohou objevit na webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům, kteří jsou sami odpovědní za případné spory, které by v souvislosti s nimi mohly vzniknout. V každém případě má poskytovatel od nich výslovné a předchozí povolení.

Jakékoli připomínky týkající se možného porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, jakož i jakéhokoli obsahu webových stránek můžete vznést prostřednictvím kontaktního formuláře, který se nachází na webových stránkách, nebo na e-mailové adrese uvedené v těchto právních podmínkách.

5.- Ochrana údajů

V souladu s ustanoveními organického zákona č. 15/1999 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů vás informujeme, že vyplněním tohoto formuláře dáváte souhlas k tomu, aby vaše osobní údaje byly zařazeny do souboru společnosti FAMATEL.COM a bylo s nimi nakládáno za účelem vyřízení vaší žádosti.

Tento soubor bude spravován společností FAMATEL s národním identifikačním číslem / fiskálním identifikačním kódem A59737676X a bude řádně spravován a chráněn v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud výslovně neuvedete jinak, mohou být vaše osobní údaje použity k tomu, abychom vás informovali o novinkách a vývoji v oblasti našich služeb.

Zaručujeme, že tyto údaje nebudou za žádných okolností sdíleny s třetími stranami ani jim předávány, a rádi bychom vás informovali o možnosti uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku u společnosti FAMATEL.COM, a to zasláním žádosti na následující adresu CTRA C-155 DE GRANOLLERS A SABADELL. KM 14,50 P.I. PLA ELS BALTZACS. 08185 LLIÇÀ DE VALL. BARCELONA nebo zasláním e-mailu na adresu INFO@FAMATEL.COM.

6.- Politika proti spamu

FAMATEL.COM prohlašuje, že je zcela proti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení a jakémukoli chování nebo jednání označovanému jako spam, a že se zavazuje k boji proti tomuto typu zneužívání.

Uživatel nás může kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese uvedené v těchto právních podmínkách, aby nám sdělil a/nebo nahlásil jakoukoli nesrovnalost týkající se spamu.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Jakékoli spory nebo problémy související s těmito webovými stránkami nebo činnostmi vyvíjenými v rámci těchto stránek budou podléhat španělským právním předpisům, kterým se strany výslovně podřizují.

Máte nějaké pochybnosti?

    Odeslat