Země

Zásady ochrany osobních údajů

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

V souladu s organickým zákonem 3/2018 LOPD-GDD a evropským nařízením RGPD o ochraně osobních údajů jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů. Tyto webové stránky respektují osobní údaje svých uživatelů a pečují o ně. Jako uživatelé byste měli vědět, že vaše práva jsou zaručena.

Je třeba poznamenat, že tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit v závislosti na legislativních nebo samoregulačních požadavcích, takže uživatelům doporučujeme, aby je pravidelně navštěvovali. Platí v případě, že se uživatelé rozhodnou vyplnit některý z jejích kontaktních formulářů, které vyžadují osobní údaje.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. přizpůsobila tyto webové stránky požadavkům organického zákona 3/2018 LOPD-GDD a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob RGPD, jakož i zákonu 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu LSSICE.

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů

 • Totožnost odpovědného subjektu: Fabricación de Material Eléctrico S.A. 
 • ČÍSLO DPH : A59737676
 • E-mail: info@famatel.com
 • Adresa: Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla 08185 Barcelona   
 • Telefon: 938634640
 • Web: www.famatel.com

 Delegát pro ochranu údajů 

 • Delegát pro ochranu údajů: Francisco Burgos Rubiales
 • E-mail: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telefon: 630835824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

Pro účely ustanovení výše uvedeného obecného nařízení o ochraně osobních údajů budou osobní údaje, které nám zašlete prostřednictvím formulářů na webových stránkách, považovány za údaje "uživatelů a odběratelů webových stránek". Pro zpracování uživatelských údajů uplatňujeme veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření stanovená platnými právními předpisy.

Zásady, které budeme uplatňovat na vaše informace

Při zpracování vašich osobních údajů budeme uplatňovat následující zásady, které jsou v souladu s požadavky nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů:

- Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti: vždy budeme vyžadovat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů, o kterých vás budeme předem transparentně informovat.

- Zásada minimalizace údajů: budeme požadovat pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro účely, pro které je požadujeme.

- Zásada omezení doby uchovávání: údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely zpracování, v závislosti na účelu vás budeme informovat o odpovídající době uchovávání, v případě předplatného pravidelně kontrolujeme naše seznamy a mažeme ty záznamy, které jsou delší dobu neaktivní.

- Zásada integrity a důvěrnosti: s vašimi údaji bude nakládáno způsobem, který zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů a zaručí jejich důvěrnost. Přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran k údajům našich uživatelů nebo jejich zneužití.

Jak jsme data získali?

Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí z:

 • Kontaktní formulář
 • Telefon
 • Projekty 
 • Web
 • E-mail
 • Navštivte

Jaká jsou vaše práva, když nám poskytnete své údaje?

Zúčastněné strany mají právo:

- Žádost o přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů

- Žádost o opravu

- Žádost o odhlášení z naší databáze

- požádat o omezení jejich zpracování

- Nesouhlas s léčbou

Zúčastněné strany mohou získat přístup ke svým osobním údajům a požádat o opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich výmaz, pokud již údaje nejsou mimo jiné potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Za určitých okolností mohou subjekty údajů požádat o omezení zpracování svých údajů; v takovém případě budeme údaje uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků. Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací mohou zúčastněné osoby vznést námitku proti zpracování svých údajů. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. přestane údaje zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků. Jako subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci údajů, pokud:

- Zpracování je založeno na souhlasu

- Údaje poskytl subjekt údajů.

- Zpracování se provádí automatizovaně.

Subjekty údajů mají rovněž právo na účinnou soudní ochranu a právo podat stížnost u dozorového úřadu, v tomto případě u španělské agentury pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že zpracování osobních údajů, které se jich týkají, je v rozporu s nařízením.

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje budou použity pouze pro následující účely:

 • Provádění nezbytných obchodních a administrativních postupů s uživateli webových stránek.
 • zasílat obchodní reklamní sdělení e-mailem, faxem, SMS, MMS, prostřednictvím sociálních sítí nebo jakýmikoli jinými elektronickými či fyzickými prostředky v případě, že uživatel výslovně souhlasil se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky tím, že se přihlásil k odběru newsletteru.
 • odpovídat na dotazy a/nebo poskytovat informace požadované uživatelem;
 • Poskytování služeb a/nebo produktů, které si uživatel objednal nebo předplatil.
 • použít vaše údaje k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, a to buď elektronicky, nebo elektronickými prostředky, a získat tak vaši zpětnou vazbu k poskytovaným službám.
 • Upozornění na změny, důležitý vývoj zásad ochrany osobních údajů, právního upozornění nebo zásad používání souborů cookie.
 • Údaje zákazníků a/nebo dodavatelů budou zpracovávány v rámci smluvního vztahu, který je spojuje se správcem údajů, v souladu s administrativními, daňovými, účetními a pracovněprávními povinnostmi, které jsou nezbytné podle platných právních předpisů.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu s předmětem "Odhlásit" na adresu info@famatel.com.

V souladu se zákonem LSSICE společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. neprovádí praktiky SPAMu, a proto nezasílá e-mailem komerční poštu, která nebyla předem vyžádána nebo schválena uživatelem. V důsledku toho má uživatel ve všech sděleních, která obdrží od poskytovatele, možnost zrušit svůj výslovný souhlas se zasíláním našich sdělení.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat k žádným jiným účelům s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz.

V souladu s ustanoveními organického zákona 3/2018 (LOPD-GDD) a evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (RGPD) 2016/679 je společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. odpovědná za zpracování údajů uživatelů a předplatitelů webu. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje, které mohou identifikovat uživatele, a ani v budoucnu tak nebude činit, třetím stranám bez předchozího souhlasu. Vždy se tak bude dít za dodržení nejpřísnějších bezpečnostních standardů.

Odeslání e-mailu pro kontaktní účely

Zvláštní případ zpracování údajů ve společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. se týká e-mailových zpráv, které uživatelé zasílají, aby kontaktovali naši společnost a položili jí otázky týkající se našich produktů. Přestože existuje formulář pro sběr údajů, pro účely kontaktu mohou uživatelé zasílat také e-mailové zprávy. K tomuto účelu společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. používá e-mailový systém Gmail (Google). Zprávy uživatelů pro tento účel jsou uloženy v účtu Gmail společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. a příslušné údaje (e-mail a jméno) podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Google. Údaje uložené v účtu Gmail nejsou nikomu postoupeny ani sdíleny; a můžete uplatnit svá zákonná práva, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Oprávněnost zpracování vašich údajů

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas udělený k výše popsaným účelům, který bude vyžadován při zaškrtnutí příslušného políčka při shromažďování vašich údajů.

Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo nesouhlas s těmito zásadami ochrany údajů znamená nemožnost přihlásit se k odběru, zaregistrovat se nebo dostávat informace o produktech a službách poskytovatele.

Pro kontaktování nebo odesílání formulářů na těchto webových stránkách je nutný souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Potenciální nebo komerční nabídka produktů a služeb je založena na souhlasu, o který jste požádáni.

V případech, kdy mezi stranami existuje předchozí smluvní vztah, je právním základem pro plnění správních, daňových, účetních a pracovněprávních povinností, které jsou nezbytné podle platných právních předpisů, předchozí existence obchodního vztahu založeného mezi stranami. V případech, kdy mezi stranami existuje předchozí smluvní vztah, je legitimací pro vznik správních, daňových, účetních a pracovněprávních povinností, které jsou nezbytné podle platných právních předpisů, předchozí existence obchodního vztahu založeného mezi stranami.

Kategorie dat

Kategorie zpracovávaných údajů jsou identifikační údaje. Zpracovávány mohou být a jsou i zvláště chráněné kategorie údajů.


Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány:

Dokud zúčastněná strana nepožádá o jeho zrušení.

Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Mnoho nástrojů, které používáme ke správě vašich údajů, je smluvně zajištěno třetími stranami. Za účelem poskytování služeb nezbytně nutných pro rozvoj činnosti sdílí www.famatel.com údaje s následujícími poskytovateli za odpovídajících podmínek ochrany osobních údajů:

Google Analytics: webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc., společností z Delawaru, se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, Spojené státy americké ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají www.famatel.com analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání stránek www.famatel.com budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. IP adresa je anonymizována, a proto ji společnost Google nebude shromažďovat.

Gmail. Tato služba ukládá zprávy odeslané uživateli za účelem navázání kontaktu.

Navigace

Při prohlížení stránek www.famatel.com mohou být shromažďovány neidentifikovatelné údaje, které mohou zahrnovat IP adresy, zeměpisnou polohu (přibližně), záznam o způsobu využívání služeb a míst a další údaje, které nelze použít k identifikaci uživatele. Neidentifikovatelné údaje zahrnují také údaje týkající se vašich zvyklostí při prohlížení stránek prostřednictvím služeb třetích stran.

Tyto webové stránky využívají následující analytické služby třetích stran:

Google Analytics

Tyto informace používáme k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů po webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku.

Google AdSense

Google jako partnerský poskytovatel www.famatel.com používá k zobrazování reklam na těchto webových stránkách soubory cookie. Uživatel může používání těchto souborů cookie zakázat podle pokynů v části o reklamě v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Společnost Google používá k zobrazování reklam při návštěvě našich webových stránek reklamní společnosti třetích stran. Tyto společnosti mohou použít informace, které shromáždí z vašich návštěv těchto a jiných webových stránek (bez vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla), aby vám poskytly reklamy na produkty a služby, které by vás mohly zajímat. Pokud chcete získat více informací o této praxi a znát své možnosti, jak tyto informace těmito společnostmi nepoužívat, podívejte se na výše uvedený odkaz.

Utajení a zabezpečení dat

www.famatel.com se zavazuje používat a zpracovávat osobní údaje uživatelů, respektovat jejich důvěrnost a používat je v souladu s jejich účelem, jakož i dodržovat svou povinnost uchovávat a přizpůsobit veškerá opatření, aby se zabránilo změnám, ztrátě, neoprávněnému zpracování nebo přístupu, v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně údajů.

www.famatel.com nemůže zaručit absolutní nedobytnost internetové sítě, a tedy ani narušení dat podvodným přístupem třetích stran.

Pokud jde o důvěrnost zpracování, společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. musí zajistit, aby každá osoba, která je námi pověřena zpracováním údajů o zákaznících (včetně jejích zaměstnanců, spolupracovníků a poskytovatelů služeb), měla odpovídající povinnost mlčenlivosti (ať už smluvní nebo zákonnou).

Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, musí společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. po jeho zjištění bez zbytečného odkladu informovat Klienta a musí mu včas poskytnout informace týkající se bezpečnostního incidentu, jakmile se o něm dozví nebo jakmile o to Klient oprávněně požádá.

Přesnost a pravdivost údajů

Jako uživatel nesete výhradní odpovědnost za pravdivost a správnost údajů, které odesíláte na adresu www.famatel.com, čímž se společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zbavuje jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu.

Uživatelé ručí za správnost, platnost a pravost poskytnutých osobních údajů a zavazují se je řádně aktualizovat. Uživatel se zavazuje poskytnout úplné a správné údaje v kontaktním formuláři nebo ve formuláři Kurzy a akce.

Přijetí a souhlas

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že souhlasí s jejich zpracováním společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. způsobem a pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Odvolatelnost

Udělený souhlas se zpracováním i předáváním údajů zúčastněných stran lze kdykoli odvolat sdělením společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. za podmínek stanovených v těchto zásadách pro výkon práv společnosti ARCO a v různých platných předpisech. Toto odvolání nemá v žádném případě zpětnou platnost.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. si vyhrazuje právo upravit tyto zásady, aby je přizpůsobila novým právním předpisům nebo judikatuře, jakož i zvyklostem v odvětví. V těchto případech společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. oznámí na této stránce zavedené změny v přiměřeném předstihu před jejich zavedením.

Obchodní pošta

V souladu s LSSICE se www.famatel.com nezabývá SPAMem, a proto nezasílá elektronickými prostředky komerční e-maily, které si uživatel předem nevyžádal nebo nepovolil.

V souladu s ustanoveními zákona 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu se www.famatel.com zavazuje, že nebude zasílat obchodní sdělení bez jejich řádné identifikace.

Oficiální média

Uživatel je informován, že prostředky, které společnost umožňuje ke komunikaci se zákazníky a dalšími dotčenými stranami, jsou firemní telefon, firemní mobilní telefony a firemní e-mail.

Pokud odešlete osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, než které jsou uvedeny v tomto oddíle, společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. je zproštěna odpovědnosti v souvislosti s bezpečnostními opatřeními poskytovanými daným komunikačním prostředkem.

Příjemci transferů

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. neprovádí žádné předávání nebo sdělování údajů, pokud to není odůvodněně nutné pro splnění soudního řízení, zákonné povinnosti nebo po získání souhlasu uživatele.

Bez vašeho předchozího souhlasu nebudou prováděny ani mezinárodní přenosy vašich osobních údajů, aniž by tím byla dotčena možnost zablokovat nebo zrušit váš účet, pokud by se objevily náznaky spáchání jakéhokoli trestného činu ze strany uživatele. Poskytnuté informace budou pouze ty, které má poskytovatel v daném okamžiku k dispozici.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. nepředá shromážděné údaje třetím stranám, pokud to nebude odůvodněně nutné pro splnění soudního řízení, zákonné povinnosti nebo předchozího souhlasu uživatele.

Jazyk

Jazykem platným pro tyto zásady ochrany osobních údajů je španělština. Proto v případě jakéhokoli rozporu v některé z verzí uvedených v jiných jazycích má přednost španělská verze.

Legislativa

Obecně platí, že vztahy mezi společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. a uživateli jejích telematických služeb, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, podléhají španělským právním předpisům a jurisdikci, které se strany výslovně podřizují, a k řešení všech sporů vyplývajících z jejich používání nebo s ním souvisejících jsou příslušné soudy a tribunály v Barceloně.

Duševní a průmyslové vlastnictví 

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. je sama nebo jako právní nástupce vlastníkem veškerých práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (mimo jiné včetně obrázků, zvuku, zvuku, videa, softwaru nebo textů; ochranných známek nebo log, barevných kombinací, struktury a designu, výběru použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jejich provoz, přístup a používání atd.), které vlastní společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A., jakož i prvků na nich obsažených (mimo jiné včetně obrázků, zvuku, zvuku, videa, softwaru nebo textů; ochranných známek nebo log, barevných kombinací, struktury a designu, výběru použitých materiálů, počítačových programů nezbytných pro jejich provoz, přístup a používání atd.).), jejichž vlastníkem je společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. Jedná se tedy o díla chráněná španělským právním systémem jako duševní vlastnictví, přičemž se na ně vztahují jak španělské předpisy a předpisy Společenství v této oblasti, tak mezinárodní smlouvy týkající se této oblasti a podepsané Španělskem. 

Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení zákona o duševním vlastnictví je výslovně zakázáno reprodukovat, šířit a veřejně sdělovat, včetně zpřístupňování, celý obsah těchto webových stránek nebo jeho část pro komerční účely, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky bez souhlasu společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A..

Uživatel se zavazuje respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. Uživatel si může prohlížet prvky portálu a dokonce je tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk svého počítače nebo na jakýkoli jiný fyzický nosič, pokud je to pouze a výhradně pro jeho osobní a soukromé použití. Uživatel se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem nainstalovaným na stránkách Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Máte nějaké pochybnosti?

  Odeslat