Země

Právní upozornění

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

V souladu s článkem 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSICE) společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A., která je odpovědná za tyto webové stránky, poskytuje tyto informace uživatelům za účelem stanovení podmínek jejich používání.

Kromě zde uvedeného obsahu jsou konkrétní aspekty týkající se ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů těchto webových stránek uvedeny na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Používáním těchto webových stránek www.famatel.com vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Toto právní upozornění upravuje používání webových stránek www.famatel.com, jejichž vlastníkem je společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. s CIF A59737676.

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů

 • Totožnost odpovědného subjektu: Fabricación de Material Eléctrico S.A.
 • ČÍSLO DPH: A59737676
 • E-mail: info@famatel.com
 • Adresa: Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla 08185 Barcelona
 • Telefon: 938634640
 • Web: www.famatel.com

Identifikace pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Delegát pro ochranu údajů: Francisco Burgos Rubiales
 • E-mail: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telefon: 630835824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. je v souvislosti s ochranou údajů zřízena v souladu s požadavky platných právních předpisů:

 • Evropské nařízení RGPD 2016/679 o zpracování osobních údajů.
 • Organický zákon 3/2018 LOPD-GDD o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv.
 • Zákon o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, LSSICE.

V souladu s ustanoveními evropského nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů, RGPD, a organického zákona 3/2018, LOPD-GDD, vás společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje, že osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budou shromažďovány v našich databázích a společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. za ně bude zodpovědná.

Své právo na přístup k údajům, jejich opravu, přenositelnost a výmaz, jakož i právo na omezení a námitku proti jejich zpracování můžete uplatnit za podmínek stanovených platnými právními předpisy, a to písemně na adrese společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., Av. El Pla, 11, 08185, Barcelona, případně e-mailem na adrese info@famatel.com.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. přijala v souladu s článkem 32 RGPD a obecným regulačním rámcem pro ochranu údajů nezbytná bezpečnostní, technická, organizační a proaktivní kontrolní opatření. To vše na základě předchozí analýzy rizik prováděných operací zpracování.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. se zavazuje vést záznamy o činnostech zpracování, jak je stanoveno v článku 30.2 GDPR.

Informujte prosím společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. neprodleně o jakékoli změně vašich osobních údajů, aby informace obsažené v našich souborech byly vždy aktuální a neobsahovaly chyby.

Stejně tak přijetím tohoto právního oznámení potvrzujete, že shromážděné informace a osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Shromažďování vašich osobních údajů se provádí za účelem poskytování požadovaných služeb a zasílání informací o společnosti nebo obchodních nabídek dalších produktů a služeb, oznámení a obecně informací od společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., které by vás mohly zajímat. V souladu s ustanoveními platných právních předpisů vyplněním některého z formulářů, které se objevují na našich webových stránkách, souhlasíte se zpracováním svých údajů za účelem zasílání informací, a to vždy v rámci oprávněných funkcí předávajícího a přebírajícího.

Rovněž opravňujete společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. k zasílání obchodních sdělení e-mailem nebo jinými rovnocennými elektronickými komunikačními prostředky. Oprávnění k zasílání obchodních informací, předávání údajů a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky lze kdykoli odvolat písemným sdělením adresovaným společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. na výše uvedenou adresu, ve kterém musí být pro účely identifikace uvedeny tyto údaje: jméno a adresa.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. se zavazuje zacházet s vašimi osobními údaji jako s naprosto důvěrnými a používat je pouze k uvedeným účelům.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje, že bude údaje zpracovávat zákonným, loajálním, transparentním, přiměřeným, relevantním, omezeným, přesným a aktuálním způsobem. Z tohoto důvodu se společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zavazuje přijmout veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že tyto údaje budou v případě jejich nepřesnosti neprodleně vymazány nebo opraveny.

Rovněž vás informujeme, že společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zavedla nezbytná technická a organizační opatření, aby zaručila bezpečnost vašich osobních údajů a zabránila jejich změně, ztrátě a zpracování a/nebo neoprávněnému přístupu k nim, a to s ohledem na stav technologie, povahu uložených údajů a rizika, ať už způsobená lidskou činností nebo fyzickým a přírodním prostředím, kterým jsou vystaveny.

Obsah, právní podmínky a povinnosti.

Webové stránky obsahují obsah připravený majitelem a jeho spolupracovníky, který má pouze informativní charakter, protože v některých případech nemusí odrážet nejnovější informace, a proto může být tento obsah kdykoli změněn a/nebo nahrazen novým, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.

Obsah těchto webových stránek nelze v žádném případě považovat za náhradu jakéhokoli druhu poradenství. S odborníky, kteří tvoří tyto webové stránky, neexistuje žádný obchodní, profesní ani jiný typ vztahu na základě pouhého faktu, že na ně uživatelé mají přístup.

V případě odkazů na jiné webové stránky nenese společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. odpovědnost za jejich obsah, protože nad nimi nemá kontrolu.

Uživatelé přistupují na webové stránky na vlastní nebezpečí. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. nezaručuje rychlost, přerušení nebo nepřítomnost virů na webových stránkách. Stejně tak vlastník webových stránek, jeho spolupracovníci, partneři, zaměstnanci a zástupci nemohou být činěni odpovědnými za jakékoli škody vzniklé v důsledku používání těchto webových stránek ani za jakékoli kroky provedené na základě informací na nich uvedených.

Neexistence virů nebo jiných škodlivých prvků, které by mohly způsobit poškození nebo změnu počítačového systému, elektronických dokumentů nebo souborů uživatele těchto webových stránek, není zaručena. V důsledku toho nenese odpovědnost za škody, které by takové prvky mohly způsobit uživateli nebo třetím osobám.

Úpravy 

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny obsahu svých webových stránek, které považuje za vhodné, a to bez předchozího upozornění. A to jak s ohledem na obsah webových stránek, tak na podmínky jejich používání. Uvedené změny mohou být provedeny prostřednictvím jejích internetových stránek jakýmikoliv zákonně přípustnými prostředky a jsou závazné po dobu jejich zveřejnění na internetových stránkách a do doby, než budou platně změněny následnými úpravami. 

Značky

Ve společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. mohou být nepřímo a informativně uvedeny některé pojmy a loga, které jsou registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, a my neneseme odpovědnost za nevhodné použití těchto ochranných známek třetími stranami.

Uživatel a režim odpovědnosti

Používáním těchto webových stránek získáváte status jejich uživatele. Uživateli se doporučuje, aby si pečlivě a pozorně přečetl podmínky a pokyny zveřejněné při každém přístupu na tyto webové stránky, neboť přístup znamená jejich přečtení a přijetí. Přístupem na stránky www.famatel.com nebo na kteroukoli z jejich stránek a subdomén a jejich používáním uživatel výslovně, plně a bezvýhradně souhlasí s podmínkami a pokyny zveřejněnými v právním upozornění v okamžiku přístupu, aniž by tím bylo dotčeno uplatňování příslušných právně závazných předpisů, podle okolností.

Webové stránky společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. poskytují širokou škálu informací, služeb a údajů. Uživatel přebírá odpovědnost za správné používání těchto webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje na: 

 • Pravdivost a zákonnost informací poskytnutých uživatelem ve formulářích, které společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. poskytuje pro přístup k určitému obsahu nebo službám nabízeným na těchto webových stránkách. 
 • Používání informací, služeb a údajů nabízených společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. v rozporu s ustanoveními těchto podmínek, zákonem, dobrými mravy, dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem, nebo které by mohlo jakýmkoli jiným způsobem poškodit práva třetích osob nebo provoz webových stránek. 

Jakékoli jiné než povolené použití je výslovně zakázáno a společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění odepřít nebo zrušit přístup k webovým stránkám a jejich používání těm uživatelům, kteří nedodržují tyto všeobecné podmínky.

Svou stížnost můžete adresovat příslušnému dozorovému úřadu.

Nezletilé osoby.

K využívání služeb musí nezletilé osoby vždy získat předchozí souhlas rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří nesou konečnou odpovědnost za všechny úkony prováděné nezletilými osobami v jejich péči. Odpovědnost za určení konkrétního obsahu, k němuž mají nezletilí přístup, leží na nich, a proto v případě, že mají přístup k obsahu, který není vhodný pro internet, musí být na jejich počítačích zavedeny mechanismy, zejména počítačové programy, filtry a bloky, které jim umožňují omezit dostupný obsah, a přestože nejsou neomylné, jsou zvláště užitečné pro kontrolu a omezení materiálu, k němuž mají nezletilí přístup.

Duševní vlastnictví, předpisy a fórum

Webové stránky, včetně, ale ne pouze, jejich programování, editace, kompilace a dalších prvků nezbytných pro jejich provoz, designu, loga, textu a/nebo grafiky, jsou majetkem společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., případně mají licenci nebo výslovné povolení od autorů.

Veškerý obsah webových stránek je řádně chráněn předpisy o duševním a průmyslovém vlastnictví, jakož i těmi, které jsou zapsány v příslušných veřejných rejstřících, a reprodukce a/nebo zveřejnění, ať už vcelku nebo zčásti, webových stránek, jejich počítačové zpracování, distribuce, šíření, úpravy nebo transformace nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu.

Návrhy, loga, texty a/nebo grafika, které nepatří společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. a které se mohou objevit na těchto webových stránkách, patří jejich příslušným vlastníkům a ti jsou sami odpovědní za případné spory, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. V každém případě má společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. jejich výslovné a předchozí svolení. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. uznává ve prospěch jejich vlastníků příslušná práva duševního vlastnictví a jejich pouhá zmínka nebo uvedení na webových stránkách neznamená existenci jakýchkoli práv nebo odpovědnost poskytovatele ve vztahu k nim, ani jejich schválení, sponzorování nebo doporučení.

Uživatel smí používat materiály, které se objevují na těchto webových stránkách, pro osobní a soukromé účely a jejich použití pro komerční účely je zakázáno. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zajistí dodržování výše uvedených podmínek, jakož i řádné používání obsahu prezentovaného na svých webových stránkách, a uplatní veškeré občanskoprávní a trestněprávní kroky, které budou odpovídat v případě porušení nebo porušení těchto práv ze strany uživatele.

Právní kroky, rozhodné právo a soudní příslušnost 

Tyto podmínky používání se řídí španělskými právními předpisy a soudy a tribunály města Fabricación de Material Eléctrico S.A. jsou příslušné k projednávání jakýchkoli otázek, které mohou vyvstat ohledně jejich výkladu, uplatňování a plnění. Uživatelé se na základě svého souhlasu s obecnými podmínkami obsaženými v tomto právním oznámení výslovně vzdávají jakékoli příslušnosti, která by jim na základě použití platného občanského soudního řádu mohla odpovídat.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. si rovněž vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní nebo trestní řízení, které bude považovat za vhodné, v případě nesprávného používání svých webových stránek a obsahu nebo v případě porušení těchto podmínek. 

Vztah mezi uživatelem a poskytovatelem se řídí platnými předpisy platnými na území Španělska. V případě jakéhokoli sporu mohou strany předložit své spory k rozhodčímu řízení nebo se obrátit na obecný soud v souladu s pravidly o soudní příslušnosti a pravomoci v tomto ohledu. Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. má sídlo v Barceloně ve Španělsku.

Osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, budou vloženy do souboru, který je ve vlastnictví společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. a bude sloužit ke správě vašeho odběru našeho newsletteru, prostřednictvím kterého vás budeme informovat o produktech, novinkách, tombolách, službách, akcích a propagačních akcích společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. s adresou Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona a e-mail info@famatel.com, jakož i o správě vaší registrace a účasti ve slosováních, soutěžích nebo akcích, kterých se chcete zúčastnit.

Zásady boje proti spamu

Poskytovatel prohlašuje, že je zcela proti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení a jakémukoli typu jednání nebo projevů označovaných jako "spam", a rovněž prohlašuje, že se zavazuje k boji proti tomuto typu zneužívání.

Poskytovatel proto uživateli zaručuje, že osobní údaje shromážděné na webových stránkách nebudou za žádných okolností poskytnuty, sdíleny, předány nebo prodány žádné třetí straně.

Ze stejných důvodů by registrační proces neměl být používán k registraci e-mailových adres externích osob bez jejich výslovného souhlasu.Společnost owings.es zavádí jako protiopatření proti těmto praktikám seznam adresátů s dvojím souhlasem, který vyžaduje výslovné potvrzení držitele e-mailového účtu uvedeného jako adresa pro odběr před obdržením e-mailové komunikace.

V případě, že uživatel stále dostává sdělení z těchto webových stránek, aniž by se zaregistroval nebo aniž by s takovou registrací výslovně souhlasil, může se odhlásit z odběru prostřednictvím odkazů uvedených v samotném sdělení.

Kromě toho nás může uživatel kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře uloženého na webových stránkách, aby nám sdělil, co se stalo, a požádal o okamžité odstranění svých údajů z našeho systému.

Odběr novinek

Souhlas mohou dát pouze osoby starší 16 let.

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány do doby, než subjekt údajů požádá o jejich vymazání nebo odvolá svůj souhlas.

Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem elektronického informování o produktech, novinkách, slosováních, službách, akcích a propagačních akcích společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., jakož i pro správu vaší registrace a účasti ve slosováních, soutěžích nebo akcích, které si vyžádáte, je poskytnutí vašeho souhlasu. Souhlas platí, dokud se nerozhodnete jej odvolat.

Každá osoba má právo získat potvrzení, zda společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zpracovává osobní údaje, které se jí týkají, či nikoli.

Společnost se zavazuje, že jako osoba odpovědná za soubor bude respektovat důvěrnost vašich osobních údajů. Chcete-li uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku, musíte zaslat sdělení z e-mailového účtu, který jste použili k provedení registrace, na adresu info@famatel.com s předmětem BAJA. Přihlášení k odběru newsletteru se považuje za váš souhlas se zpracováním údajů za uvedených podmínek.

Pokud jsou údaje vymazány, uchováváme je zablokované pouze pro účely plnění zákonných povinností.

Internetové náborové služby

Určitý obsah webových stránek společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. obsahuje možnost uzavření smlouvy prostřednictvím internetu. Jejich použití vyžaduje povinné přečtení a přijetí všeobecných smluvních podmínek stanovených pro tento účel společností Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Základní informace 

Odpovědnost za zpracování: Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Účel zpracování: správa dotazů uživatelů a odpovědi na žádosti.
Právní základ pro zpracování: souhlas udělený s přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů.
Příjemci údajů: nebudou sdělovány třetím stranám s výjimkou zákonné povinnosti.
Práva: Chcete-li uplatnit svá práva na přístup k údajům, jejich opravu, přenositelnost a výmaz, jakož i práva na omezení a námitky proti jejich zpracování uznaná předpisy, můžete zaslat e-mail na adresu info@famatel.com.
Další informace o tomto zpracování a o tom, jak uplatnit svá práva, naleznete v našich kompletních zásadách ochrany údajů na adrese: https://famatel.com.

Webové stránky           

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

© Copyright
Fabricación de Material Eléctrico S.A.
A59737676
info@famatel.com
Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla
08185 Barcelona (Španělsko)
Telf. 938634640

Máte nějaké pochybnosti?

  Odeslat