Kraj

Nota prawna

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), Fabricación de Material Eléctrico S.A., odpowiedzialna za niniejszą stronę internetową, udostępnia Użytkownikom niniejsze informacje w celu określenia warunków korzystania.

Oprócz treści przedstawionych w niniejszym dokumencie, szczegółowe aspekty związane z ochroną danych osobowych i prywatnością użytkowników niniejszej witryny internetowej zostały opracowane na stronie Polityka prywatności.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej www.famatel.com oznacza akceptację niniejszych warunków. Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, nie korzystaj z tej witryny.

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.famatel.com, której właścicielem jest Fabricación de Material Eléctrico S.A. z CIF A59737676.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika

 • Podmiot odpowiedzialny: Fabricación de Material Eléctrico S.A.
 • NR VAT: A59737676
 • E-mail: info@famatel.com
 • Adres: Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla 08185 Barcelona
 • Telefon: 938634640
 • Strona internetowa: www.famatel.com

Identyfikacja delegata ds. ochrony danych

 • Delegat ds. ochrony danych: Francisco Burgos Rubiales
 • E-mail: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telefon: 630835824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

Fabricación de Material Eléctrico S.A. jest ustanowiona w odniesieniu do ochrony danych zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa:

 • Europejskie rozporządzenie RGPD 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 • Ustawa organiczna 3/2018 LOPD-GDD o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.
 • Ustawa o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, LSSICE.

Zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych, RODO, oraz ustawy organicznej 3/2018, LOPD-GDD, Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje, że dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej będą gromadzone w naszych bazach danych, a Fabricación de Material Eléctrico S.A. będzie za nie odpowiedzialna.

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz prawa do ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, pisząc do Fabricación de Material Eléctrico S.A. z siedzibą przy Av. El Pla, 11, 08185, Barcelona, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@famatel.com.

Zgodnie z art. 32 RODO i ogólnymi ramami regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych, Fabricación de Material Eléctrico S.A. przyjęła niezbędne środki bezpieczeństwa, techniczne, organizacyjne i proaktywnej kontroli. Wszystko to w oparciu o uprzednią analizę ryzyka przeprowadzanych operacji przetwarzania.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO.

Prosimy o niezwłoczne informowanie Fabricación de Material Eléctrico S.A. o wszelkich zmianach danych osobowych, aby informacje zawarte w naszych plikach były zawsze aktualne i nie zawierały błędów.

Podobnie, akceptując niniejszą Informację prawną, użytkownik potwierdza, że zebrane informacje i dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą. Gromadzenie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia żądanych usług oraz przesyłania informacji o firmie lub ofert handlowych innych produktów i usług, powiadomień i ogólnie informacji od Fabricación de Material Eléctrico S.A., które mogą Cię zainteresować. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, wypełniając którykolwiek z formularzy znajdujących się na naszej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu przesyłania informacji, zawsze w ramach uzasadnionych funkcji podmiotu przekazującego i przyjmującego.

Użytkownik upoważnia również Fabricación de Material Eléctrico S.A. do przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną lub innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej. Zezwolenia na przesyłanie informacji handlowych, przekazywanie danych i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną mogą być w każdej chwili odwołane za pomocą pisemnego powiadomienia skierowanego do Fabricación de Material Eléctrico S.A. na wyżej wymieniony adres, w którym należy wskazać następujące dane do celów identyfikacji: imię i nazwisko oraz adres.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zobowiązuje się traktować dane osobowe użytkowników jako całkowicie poufne i wykorzystywać je wyłącznie do wskazanych celów.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje, że będzie przetwarzać dane w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, adekwatny, odpowiedni, ograniczony, dokładny i aktualny. Z tego powodu Fabricación de Material Eléctrico S.A. zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków w celu zapewnienia niezwłocznego usunięcia lub poprawienia tych danych, gdy są one niedokładne.

Informujemy również, że Fabricación de Material Eléctrico S.A. wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz uniknięcia ich zmiany, utraty i przetwarzania i/lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, wynikające z działania człowieka lub środowiska fizycznego i naturalnego, na które są one narażone.

Treść, warunki prawne i obowiązki.

Witryna zawiera treści przygotowane przez właściciela i jego współpracowników, które służą wyłącznie celom informacyjnym, ponieważ czasami mogą nie odzwierciedlać najnowszych wiadomości, a zatem w dowolnym momencie treści te mogą zostać zmodyfikowane i / lub zastąpione nowymi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności.

Zawartość strony internetowej nie może być w żadnym wypadku traktowana jako substytut jakiejkolwiek porady. Z profesjonalistami, którzy tworzą tę stronę internetową, nie mogą istnieć żadne relacje handlowe, zawodowe lub innego rodzaju poprzez sam fakt dostępu do niej przez użytkowników.

W przypadku linków do innych stron internetowych, Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, ponieważ nie ma nad nimi kontroli.

Kiedy użytkownicy uzyskują dostęp do strony internetowej, robią to na własne ryzyko. Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie gwarantuje szybkości, przerwania lub braku wirusów na stronie internetowej. Podobnie, właściciel strony internetowej, jego współpracownicy, partnerzy, pracownicy i przedstawiciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej, ani za jakiekolwiek działania przeprowadzone na podstawie informacji w niej zawartych.

Brak wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zmiany w systemie komputerowym, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika tej strony internetowej nie jest gwarantowany. W związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które takie elementy mogą wyrządzić użytkownikowi lub osobom trzecim.

Modyfikacje 

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne, bez wcześniejszego powiadomienia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości strony internetowej, jak i warunków jej użytkowania. Wspomniane modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej za pomocą wszelkich prawnie dopuszczalnych środków i są wiążące tak długo, jak długo są publikowane na stronie internetowej i dopóki nie zostaną ważnie zmienione przez kolejne modyfikacje. 

Marki

W Fabricación de Material Eléctrico S.A. niektóre terminy i logo mogą być wymienione pośrednio i w celach informacyjnych, które są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli, a my nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych przez osoby trzecie.

Użytkownik i system odpowiedzialności

Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza, że użytkownik jest jej użytkownikiem. Zaleca się, aby użytkownik uważnie przeczytał warunki i instrukcje publikowane za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do tej witryny, biorąc pod uwagę, że dostęp oznacza ich przeczytanie i akceptację. Uzyskując dostęp i korzystając z witryny www.famatel.com lub którejkolwiek z jej stron i subdomen, użytkownik wyraźnie, w pełni i bez zastrzeżeń wyraża zgodę na warunki i instrukcje opublikowane w nocie prawnej w momencie dostępu, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich prawnie wiążących przepisów, w zależności od przypadku.

Strona internetowa Fabricación de Material Eléctrico S.A. zawiera szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmuje: 

 • Prawdziwość i zgodność z prawem informacji podanych przez użytkownika w formularzach udostępnionych przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. w celu uzyskania dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez stronę internetową. 
 • Wykorzystywanie informacji, usług i danych oferowanych przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych warunków, prawem, moralnością, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, lub w jakikolwiek inny sposób mogący spowodować naruszenie praw osób trzecich lub działanie strony internetowej. 

Jakiekolwiek użycie inne niż dozwolone jest wyraźnie zabronione, a Fabricación de Material Eléctrico S.A. jest uprawniona do odmowy lub wycofania dostępu do strony internetowej i korzystania z niej, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych warunków ogólnych.

Użytkownik może skierować skargę do właściwego organu nadzorczego.

Nieletni.

Aby korzystać z usług, małoletni muszą zawsze uzyskać uprzednią zgodę swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy są ostatecznie odpowiedzialni za wszystkie czynności wykonywane przez małoletnich pod ich opieką. Odpowiedzialność za określenie konkretnych treści, do których uzyskują dostęp małoletni, spoczywa na nich, dlatego też, jeśli uzyskują dostęp do treści nieodpowiednich dla Internetu, na ich komputerach muszą zostać ustanowione mechanizmy, w szczególności programy komputerowe, filtry i blokady, które pozwalają im ograniczyć dostępne treści i chociaż nie są nieomylne, są szczególnie przydatne do kontrolowania i ograniczania materiałów, do których małoletni mogą uzyskać dostęp.

Własność intelektualna, przepisy i forum

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i/lub grafika, są własnością Fabricación de Material Eléctrico S.A. lub, w stosownych przypadkach, posiadają licencję lub wyraźne upoważnienie od autorów.

Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej, a także zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych, a powielanie i/lub publikowanie, w całości lub w części, strony internetowej, jej przetwarzanie komputerowe, dystrybucja, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przekształcanie nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.

Projekty, logotypy, teksty i/lub grafiki, które nie należą do Fabricación de Material Eléctrico S.A. i które mogą pojawić się na stronie internetowej, należą do ich odpowiednich właścicieli i oni sami są odpowiedzialni za wszelkie ewentualne kontrowersje, które mogą powstać w związku z nimi. W każdym przypadku Fabricación de Material Eléctrico S.A. posiada wyraźną i uprzednią zgodę na ich wykorzystanie. Fabricación de Material Eléctrico S.A. uznaje na rzecz ich właścicieli odpowiednie prawa własności intelektualnej, a samo ich wymienienie lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności dostawcy w odniesieniu do nich, ani żadnego poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez niego.

Użytkownik może wykorzystywać materiały, które pojawiają się na tej stronie internetowej do użytku osobistego i prywatnego, a ich wykorzystanie do celów komercyjnych jest zabronione. Fabricación de Material Eléctrico S.A. zapewni przestrzeganie powyższych warunków, a także właściwe wykorzystanie treści prezentowanych na jej stronach internetowych, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, które będą odpowiadać w przypadku naruszenia lub naruszenia tych praw przez użytkownika.

Działania prawne, prawo właściwe i jurysdykcja 

Niniejsze warunki użytkowania podlegają ustawodawstwu hiszpańskiemu, a sądy i trybunały miasta Fabricación de Material Eléctrico S.A. są właściwe do rozpatrywania wszelkich kwestii, które mogą powstać w związku z ich interpretacją, stosowaniem i wypełnianiem. Użytkownicy, akceptując ogólne warunki zawarte w niniejszej Nocie Prawnej, wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek jurysdykcji, która zgodnie z obowiązującym prawem postępowania cywilnego może im odpowiadać.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie również prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za stosowne w przypadku niewłaściwego korzystania z jej strony internetowej i treści lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków. 

Stosunki między użytkownikiem a dostawcą podlegają przepisom obowiązującym i mającym zastosowanie na terytorium Hiszpanii. W przypadku jakichkolwiek kontrowersji, strony mogą poddać swoje spory arbitrażowi lub jurysdykcji zwyczajnej zgodnie z przepisami dotyczącymi jurysdykcji i kompetencji w tym zakresie. Fabricación de Material Eléctrico S.A. ma siedzibę w Barcelonie, Hiszpania.

Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika zostaną włączone do pliku będącego własnością Fabricación de Material Eléctrico S.A., który będzie wykorzystywany do zarządzania subskrypcją biuletynu, za pośrednictwem którego będziemy informować użytkownika o produktach, nowościach, loteriach, usługach, wydarzeniach i promocjach Fabricación de Material Eléctrico S.A. z adresem Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona i e-mail info@famatel.com, a także zarządzanie rejestracją i udziałem w losowaniach, konkursach lub wydarzeniach, w których użytkownik chce wziąć udział.

Polityka antyspamowa

Dostawca oświadcza, że jest całkowicie przeciwny wysyłaniu niezamówionych komunikatów handlowych i wszelkiego rodzaju zachowań lub przejawów znanych jako "spam", a także oświadcza, że jest zaangażowany w walkę z tego typu nieuczciwymi praktykami.

W związku z tym dostawca gwarantuje użytkownikowi, że w żadnym wypadku dane osobowe zebrane na stronie internetowej nie będą przekazywane, udostępniane, przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.

Z tych samych powodów proces rejestracji nie powinien być wykorzystywany do rejestrowania adresów e-mail osób zewnętrznych bez wyraźnej zgody tych osób. owings.es wdraża jako środek zaradczy przeciwko tym praktykom listę mailingową double opt-in, która wymaga wyraźnego potwierdzenia właściciela konta e-mail wskazanego jako adres subskrypcji przed otrzymaniem wiadomości e-mail.

W przypadku, gdy użytkownik nadal otrzymuje wiadomości z tej strony internetowej bez zarejestrowania się lub bez wyrażenia wyraźnej zgody na taką rejestrację, może zrezygnować z subskrypcji za pomocą linków podanych w samej komunikacji.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego przechowywanego na stronie internetowej, zarówno w celu poinformowania o tym, co się stało, jak i zażądania natychmiastowego usunięcia swoich danych z naszego systemu.

Subskrypcje biuletynów

Zgodę mogą wyrazić wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat.

Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda ich usunięcia lub cofnie swoją zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w celu informowania go drogą elektroniczną o produktach, nowościach, losowaniach, usługach, wydarzeniach i promocjach Fabricación de Material Eléctrico S.A., a także zarządzania jego rejestracją i udziałem w losowaniach, konkursach lub wydarzeniach, o które prosi, jest jego zgoda. Zgoda będzie ważna do momentu podjęcia decyzji o jej odwołaniu.

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fabricación de Material Eléctrico S.A. przetwarza dane osobowe jej dotyczące.

Jako strona odpowiedzialna za plik, firma zobowiązuje się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika. Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, należy wysłać wiadomość z konta e-mail użytego do przetworzenia rejestracji na adres info@famatel.com z tematem BAJA. Zapisanie się do newslettera będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na wskazanych warunkach.

Po usunięciu danych będziemy przechowywać je zablokowane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Internetowe usługi rekrutacyjne

Niektóre treści na stronie internetowej Fabricación de Material Eléctrico S.A. zawierają możliwość zawierania umów przez Internet. Korzystanie z nich wymaga obowiązkowego zapoznania się i zaakceptowania ogólnych warunków zawierania umów ustanowionych w tym celu przez Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Podstawowe informacje 

Odpowiedzialny za przetwarzanie: Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Cel przetwarzania: zarządzanie zapytaniami użytkowników i odpowiadanie na prośby.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda udzielona wraz z akceptacją niniejszej Polityki ochrony danych.
Odbiorcy danych: nie będą one przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
Prawa: aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz prawa do ograniczenia i sprzeciwu wobec ich przetwarzania uznanego przez przepisy, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@famatel.com.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego przetwarzania i sposobu korzystania z przysługujących Ci praw, zapoznaj się z naszą pełną polityką ochrony danych na stronie: https://famatel.com.

Kredyty na stronie internetowej           

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

© Copyright
Fabricación de Material Eléctrico S.A.
A59737676
info@famatel.com
Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla
08185 Barcelona (Hiszpania)
Telf. 938634640

Czy masz jakieś wątpliwości?

  Wyślij