Kraj

Polityka sieci społecznościowych

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Zgodnie z ustawą organiczną 3/2018, LOPD-GDD w sprawie ochrony danych osobowych oraz praw i gwarancji cyfrowych, rozporządzeniem europejskim 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, RGPD i ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, LSSICE, Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje Użytkowników, że przystąpiła do utworzenia profilu w sieciach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i Youtube, którego głównym celem jest dostarczanie informacji i reklamowanie swoich produktów i usług.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Użytkownik posiada profil w tej samej sieci społecznościowej i zdecydował się dołączyć do strony utworzonej przez Fabricación de Material Eléctrico S.A., wykazując w ten sposób zainteresowanie informacjami publikowanymi w sieci. Dołączając do naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych opublikowanych w jego profilu.

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do polityki prywatności sieci społecznościowej, a także skonfigurować swój profil, aby zagwarantować swoją prywatność.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. przetwarza publiczne informacje Użytkownika, w szczególności jego imię i nazwisko. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w samej sieci społecznościowej i nie są włączane do żadnego pliku.

W odniesieniu do praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, które przysługują użytkownikowi i które mogą być wykonywane przed Fabricación de Material Eléctrico S.A., należy pamiętać o następujących niuansach:

- Prawo dostępu: Jest to prawo Użytkownika do uzyskania informacji o jego konkretnych danych osobowych i przetwarzaniu, które Fabricación de Material Eléctrico S.A. przeprowadziła lub przeprowadzi, a także dostępnych informacji o pochodzeniu tych danych i komunikacji przeprowadzonej lub planowanej w odniesieniu do nich. Prawo to będzie określone przez funkcjonalność sieci społecznościowej i możliwość dostępu do informacji o profilach użytkowników.

- Prawo do sprostowania danych: Jest to prawo zainteresowanej strony do modyfikacji danych, które okażą się niedokładne lub niekompletne. Może być ono spełnione wyłącznie w odniesieniu do informacji, które znajdują się pod kontrolą Fabricación de Material Eléctrico S.A. (na przykład usunięcie komentarzy zamieszczonych na samym profilu). Zazwyczaj prawo to musi zostać wykonane przed portalem społecznościowym.

- Prawo do anulowania: Jest to prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przepisów innych obowiązujących ustaw, które określają obowiązkowy charakter ich przechowywania, w czasie i formie. Prawo to może być wykonywane na przykład poprzez odłączenie profilu, z którym jest powiązane.

- Prawo do sprzeciwu: Jest to prawo Użytkownika do nieprzetwarzania jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. Podobnie jak w przypadku prawa do anulowania, można z niego skorzystać na przykład poprzez odłączenie profilu, z którym jest powiązane.

- Prawo do ograniczenia. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać wykonania swojego prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach, gdy:

 • Prawidłowość danych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą.
 • W przypadku, gdy zebrane dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są niezbędne do uznania, wykonania lub obrony w postępowaniu sądowym.
 • W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu w trakcie weryfikacji, czy uzasadnione powody Administratora przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

- Prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe od administratora, któremu wcześniej je dostarczyła, w celu przesłania ich innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, któremu wcześniej je dostarczyła. Z kolei osoba, której dane dotyczą, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych, może zażądać, aby jej dane zostały przekazane bezpośrednio od Administratora Danych do Administratora Danych.

- Prawo do usunięcia i zapomnienia. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • Wycofał zgodę i nie ma przeciwnej podstawy prawnej.
 • Użytkownik skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych i nie ma uzasadnionych podstaw do takiego przetwarzania.
 • Dane są przetwarzane zgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny, któremu podlega Administrator.
 • Dane zostały uzyskane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej, użytkownik musi spełnić następujące wymagania:

 1. Pisząc do Fabricación de Material Eléctrico S.A., na adres Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona lub pocztą elektroniczną na adres info@famatel.com.
 2. Pismo wysłane przez osobę, której dane dotyczą, z żądaniem wykonania musi być zgodne z wymogami prawnymi:
  • Imię, nazwisko (nazwiska) zainteresowanej strony oraz kopia DNI. W wyjątkowych przypadkach, w których dopuszcza się reprezentację, wymagana będzie również identyfikacja w ten sam sposób osoby reprezentującej zainteresowaną stronę, a także dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona pod warunkiem, że tożsamość jest potwierdzona w inny prawnie ważny sposób.
  • Wniosek, w którym złożono wniosek. Jeśli użytkownik nie odniesie się do konkretnego pliku, otrzyma wszystkie posiadane przez nas informacje na temat jego danych osobowych. Jeśli użytkownik zażąda informacji na temat konkretnego pliku, tylko informacje na temat tego pliku. Jeśli użytkownik zażąda informacji dotyczących strony trzeciej, nigdy nie zostaną one dostarczone. Jeśli użytkownik zażąda ich telefonicznie, zostanie poinstruowany, aby zrobić to na piśmie i zostanie poinformowany, jak to zrobić i na jaki adres należy je wysłać.
  • Adres do powiadomień.
  • Data i podpis sygnatariusza 

3. Dokumenty na poparcie złożonego wniosku.

4. Zainteresowana osoba musi wykorzystać wszelkie środki dowodowe potwierdzające wysłanie i otrzymanie wniosku.

Korzystanie z profilu

Fabricación de Material Eléctrico S.A. przeprowadzi następujące działania:

 • Dostęp do informacji z profilu publicznego.
 • Publikacja w profilu użytkownika wszystkich informacji już opublikowanych na stronie Fabricación de Material Eléctrico S.A.
 • Wysyłaj osobiste i indywidualne wiadomości za pośrednictwem kanałów sieci społecznościowych.
 • Aktualizacje statusu strony do opublikowania na profilu użytkownika.

Zawsze możesz kontrolować swoje połączenia, usuwać treści, które nie są już interesujące i ograniczać, komu udostępniasz swoje połączenia, uzyskując dostęp do ustawień prywatności.

Publikacje 

Użytkownik, po połączeniu się ze stroną Fabricación de Material Eléctrico S.A., może publikować komentarze, linki, obrazy lub zdjęcia lub inny rodzaj treści multimedialnych obsługiwanych przez sieć społecznościową. Użytkownik, we wszystkich przypadkach, musi być ich właścicielem, korzystać z praw autorskich i praw własności intelektualnej lub posiadać zgodę osób trzecich, których to dotyczy. Wszelkie publikacje na stronie, czy to teksty, grafiki, zdjęcia, filmy itp., które naruszają lub mogą naruszać moralność, etykę, dobry smak lub przyzwoitość i/lub które naruszają, naruszają lub naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do wizerunku lub prawo, są wyraźnie zabronione. W takich przypadkach Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści i może zażądać trwałego zablokowania użytkownika.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści swobodnie publikowane przez Użytkownika.

Użytkownicy powinni być świadomi, że ich posty będą znane innym użytkownikom, więc są oni również przede wszystkim odpowiedzialni za swoją prywatność.

Obrazy, które mogą zostać opublikowane na stronie, nie będą przechowywane w żadnym pliku przez Fabricación de Material Eléctrico S.A., ale pozostaną w sieci społecznościowej.

Konkursy i promocje

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów i promocji, w których Użytkownik może uczestniczyć na swojej stronie. Podstawy każdego z nich, gdy do tego celu wykorzystywana jest platforma sieci społecznościowej, będą publikowane na tej samej platformie, zawsze zgodnie z LSSICE i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami.

The Social Network nie sponsoruje, nie popiera ani nie administruje w żaden sposób żadną z naszych promocji, ani nie jest z nimi powiązana.

Reklama

Fabricación de Material Eléctrico S.A. będzie wykorzystywać sieć społecznościową do reklamowania swoich produktów i usług. W każdym przypadku, jeśli zdecyduje się wykorzystać dane kontaktowe użytkownika do prowadzenia bezpośrednich działań handlowych, zawsze będzie to zgodne z wymogami prawnymi RGPD i LSSICE.

Fakt polecania strony Fabricación de Material Eléctrico S.A. innym użytkownikom, aby mogli również korzystać z promocji lub być informowani o jej działalności, nie jest uważany za reklamę.

Poniżej znajduje się link do polityki prywatności różnych sieci społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Czy masz jakieś wątpliwości?

  Wyślij