Země

Zásady používání sociálních sítí

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

V souladu s organickým zákonem 3/2018, LOPD-GDD o ochraně osobních údajů a digitálních právech a zárukách, evropským nařízením 2016/679 o ochraně osobních údajů, RGPD a zákonem 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu společnost LSSICE, Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje uživatele, že přistoupila k vytvoření profilu na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a Youtube s hlavním účelem poskytování informací a propagace svých produktů a služeb.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Uživatel má profil na stejné sociální síti a rozhodl se připojit ke stránce vytvořené společností Fabricación de Material Eléctrico S.A., čímž projevil zájem o informace zveřejněné na síti. Připojením se ke stránce nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů zveřejněných ve vašem profilu.

Uživatel má kdykoli přístup k zásadám ochrany osobních údajů sociální sítě a může si nastavit svůj profil tak, aby bylo zaručeno jeho soukromí.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. zpracovává veřejné informace o uživateli, zejména jeho kontaktní jméno. Tyto údaje se používají pouze v rámci samotné sociální sítě a nejsou začleněny do žádného souboru.

Pokud jde o práva na přístup, opravu, zrušení a námitku, která máte a která můžete uplatnit u společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., měli byste mít na paměti následující nuance:

- Právo na přístup: Jedná se o právo uživatele získat informace o svých konkrétních osobních údajích a jejich zpracování, které společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. provedla nebo provede, jakož i dostupné informace o původu těchto údajů a o komunikaci, která byla nebo je plánována v souvislosti s těmito údaji. Toto právo bude vymezeno funkčností sociální sítě a možností přístupu k informacím z profilů uživatelů.

- Právo na opravu: Jedná se o právo dotčené strany na úpravu údajů, které se ukáží jako nepřesné nebo neúplné. Může být splněno pouze ve vztahu k informacím, které jsou pod kontrolou společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. (Například vymazání komentářů zveřejněných na samotném profilu). Obvykle je třeba toto právo uplatnit před sociální sítí.

- Právo na zrušení: Jedná se o právo na výmaz osobních údajů uživatele, s výjimkou ustanovení jiných platných právních předpisů, které určují povinnou povahu jejich uchování, a to v čase a formě. Toto právo lze uplatnit například zrušením propojení profilu, s nímž je spojeno.

- Právo na námitku: Stejně jako v případě práva na zrušení lze toto právo uplatnit například zrušením propojení profilu, s nímž je spojeno.

- Právo na omezení. Subjekt údajů může požádat o uplatnění svého práva na omezení zpracování svých údajů v případech, kdy:

 • Přesnost údajů zpochybňuje subjekt údajů.
 • Pokud shromážděné údaje nejsou potřebné pro účely zpracování, ale jsou nezbytné pro uznání, výkon nebo obhajobu v soudním řízení.
 • Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, ověřuje se, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

- Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje od správce, kterému je předtím poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem jejich předání jinému správci, aniž by mu v tom správce, kterému údaje předtím poskytl, bránil. Subjekt údajů může při výkonu svého práva na přenositelnost naopak požádat o předání svých údajů přímo od správce správci údajů.

- Právo na výmaz a zapomenutí. Subjekt údajů má právo na výmaz svých osobních údajů, pokud:

 • Nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny.
 • odvolal souhlas a neexistuje žádný právní důvod, který by tomu bránil.
 • Uplatnili jste své právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a pro takové zpracování neexistují žádné oprávněné důvody.
 • Údaje jsou zpracovávány zákonně nebo musí být vymazány z důvodu právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Údaje byly získány v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti.

Abyste mohli uplatnit některé z výše uvedených práv, musíte splnit následující požadavky:

 1. Písemně na adresu Fabricación de Material Eléctrico S.A., na adrese Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona nebo e-mailem na adresu info@famatel.com.
 2. Dopis zaslaný subjektem údajů, který žádá o provedení úkonu, musí splňovat zákonné požadavky:
  • Jméno, příjmení zúčastněné strany a kopie DNI. Ve výjimečných případech, kdy je zastoupení připuštěno, bude vyžadována rovněž identifikace osoby zastupující zúčastněnou stranu stejným způsobem a doklad o akreditaci zastoupení. Fotokopie DNI může být nahrazena za předpokladu, že totožnost je potvrzena jiným právně platným způsobem.
  • Žádost, ve které je žádost podána. Pokud neodkazujete na konkrétní soubor, budou vám poskytnuty všechny informace, které o vašich osobních údajích máme. Pokud požadujete informace o konkrétním souboru, budou vám poskytnuty pouze informace o tomto souboru. Pokud požadujete informace týkající se třetí strany, nebudou nikdy poskytnuty. Pokud o ně požádáte telefonicky, budete poučeni, že tak máte učinit písemně, a budete informováni o způsobu, jak tak učinit, a o adrese, na kterou je máte zaslat.
  • Adresa pro zasílání oznámení.
  • Datum a podpis podepisující osoby 

3. Dokumenty dokládající podanou žádost.

4. Dotyčná osoba musí použít jakýkoli důkazní prostředek, že žádost byla odeslána a přijata.

Použití profilu

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. provede následující činnosti:

 • Přístup k veřejným informacím o profilu.
 • Zveřejnění všech informací, které již byly zveřejněny na stránce Fabricación de Material Eléctrico S.A., v profilu uživatele.
 • Posílejte osobní a individuální zprávy prostřednictvím kanálů sociálních sítí.
 • Aktualizace stavu stránky, které budou zveřejněny na profilu uživatele.

Vždy můžete kontrolovat svá připojení, odstranit obsah, který vás již nezajímá, a omezit, s kým sdílíte svá připojení, pomocí nastavení ochrany osobních údajů.

Publikace 

Uživatel může po propojení s webovými stránkami společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. zveřejňovat komentáře, odkazy, obrázky nebo fotografie či jakýkoli jiný typ multimediálního obsahu podporovaného sociální sítí. Uživatel musí být ve všech případech jejich vlastníkem, požívat autorská práva a práva duševního vlastnictví nebo mít souhlas dotčených třetích stran. Jakékoli zveřejnění na stránce, ať už jde o texty, grafiku, fotografie, videa atd. které porušují nebo mohou porušovat morálku, etiku, dobrý vkus nebo dobré mravy a/nebo které porušují, porušují nebo porušují práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, právo na obraz nebo zákon, je výslovně zakázáno. V těchto případech si společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. vyhrazuje právo obsah okamžitě odstranit a může požadovat trvalé zablokování uživatele.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. nenese odpovědnost za obsah volně zveřejněný uživatelem.

Uživatelé by si měli být vědomi toho, že jejich příspěvky budou známy ostatním uživatelům, a proto jsou také primárně zodpovědní za své soukromí.

Obrázky, které mohou být na stránce zveřejněny, nebudou společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. uloženy v žádném souboru, ale zůstanou na sociální síti.

Soutěže a propagační akce

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. si vyhrazuje právo pořádat soutěže a propagační akce, kterých se uživatel může účastnit na její stránce. Základy každé z nich, pokud je k tomuto účelu použita platforma sociální sítě, budou na ní zveřejněny, a to vždy v souladu s LSSICE a dalšími platnými předpisy.

Sociální síť žádným způsobem nesponzoruje, neschvaluje ani nespravuje žádné z našich propagačních akcí, ani s nimi není spojena.

Reklama

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. bude používat sociální síť k propagaci svých produktů a služeb. V každém případě, pokud se rozhodne použít vaše kontaktní údaje k provádění přímých obchodních vyhledávacích akcí, bude to vždy v souladu s právními požadavky RGPD a LSSICE.

Doporučení stránky Fabricación de Material Eléctrico S.A. dalším uživatelům, aby mohli také využít propagačních akcí nebo byli informováni o její činnosti, se nepovažuje za propagaci.

Níže je uveden odkaz na zásady ochrany osobních údajů různých sociálních sítí:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/.

Máte nějaké pochybnosti?

  Odeslat