Kraj

Polityka prywatności

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 LOPD-GDD i europejskim rozporządzeniem RGPD o ochronie danych osobowych zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Ta strona internetowa szanuje i dba o dane osobowe swoich użytkowników. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności może się różnić w zależności od wymogów prawnych lub samoregulacyjnych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe jej odwiedzanie. Ma ona zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić którykolwiek z formularzy kontaktowych z prośbą o podanie danych osobowych.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. dostosowała niniejszą stronę internetową do wymogów ustawy organicznej 3/2018 LOPD-GDD i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RGPD, a także do ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego LSSICE.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika

 • Podmiot odpowiedzialny: Fabricación de Material Eléctrico S.A. 
 • NR VAT: A59737676
 • E-mail: info@famatel.com
 • Adres: Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla 08185 Barcelona   
 • Telefon: 938634640
 • Web: www.famatel.com

 Delegat ds. ochrony danych 

 • Delegat ds. ochrony danych: Francisco Burgos Rubiales
 • E-mail: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telefon: 630835824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

Na potrzeby przepisów wspomnianego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe przesyłane nam za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej będą traktowane jako dane "użytkowników i subskrybentów strony internetowej". W celu przetwarzania danych użytkowników wdrażamy wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.

Zasady, które będziemy stosować do danych użytkownika

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, będziemy stosować następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

- Zasada zgodności z prawem, uczciwości i przejrzystości: zawsze będziemy wymagać zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, o których poinformujemy go z wyprzedzeniem z zachowaniem całkowitej przejrzystości.

- Zasada minimalizacji danych: będziemy żądać tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne w związku z celami, dla których ich potrzebujemy.

- Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania, w zależności od celu poinformujemy Cię o odpowiednim okresie przechowywania, w przypadku subskrypcji okresowo przeglądamy nasze listy i usuwamy rekordy nieaktywne przez dłuższy czas.

- Zasada integralności i poufności: dane użytkownika będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i gwarantujący poufność. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

Jak uzyskaliśmy dane?

Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą od:

 • Formularz kontaktowy
 • Telefon
 • Projekty 
 • Sieć
 • E-mail
 • Odwiedź

Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który przekazuje nam swoje dane?

Zainteresowane strony mają prawo do:

- Żądanie dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą

- Żądanie sprostowania

- Prośba o wypisanie się z naszej bazy danych

- Żądanie ograniczenia przetwarzania danych

- Sprzeciw wobec leczenia

Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będziemy przechowywać dane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Fabricación de Material Eléctrico S.A. zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych, gdy:

- Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

- Dane zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą.

- Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do skutecznej ochrony sądowej i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą, narusza rozporządzenie.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników?


Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • W celu przeprowadzenia niezbędnych procedur handlowych i administracyjnych z użytkownikami strony internetowej.
 • Wysyłania komercyjnych komunikatów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS-ów, MMS-ów, społeczności społecznościowych lub innych środków elektronicznych lub fizycznych, w przypadku gdy Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez subskrypcję newslettera.
 • Odpowiadanie na zapytania i/lub dostarczanie informacji wymaganych przez Użytkownika;
 • W celu świadczenia usług i/lub dostarczania produktów zamówionych lub subskrybowanych przez Użytkownika.
 • Wykorzystanie danych użytkownika do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną lub za pomocą środków elektronicznych w celu uzyskania opinii użytkownika na temat świadczonych usług.
 • Powiadamianie o zmianach, ważnych wydarzeniach związanych z polityką prywatności, informacją prawną lub polityką dotyczącą plików cookie.
 • Dane klientów i/lub dostawców będą przetwarzane w ramach stosunku umownego łączącego ich z administratorem danych, zgodnie z obowiązkami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi i pracowniczymi, które są niezbędne na mocy obowiązujących przepisów.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając list z tematem "Rezygnacja z subskrypcji" na adres info@famatel.com.

Zgodnie z LSSICE, Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie stosuje praktyk SPAM, w związku z czym nie wysyła pocztą elektroniczną informacji handlowych, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez użytkownika. W związku z tym we wszystkich wiadomościach otrzymywanych od dostawcy użytkownik ma możliwość anulowania swojej wyraźnej zgody na otrzymywanie naszych wiadomości.

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub nakaz sądowy.

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 (LOPD-GDD) i europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD) 2016/679, Fabricación de Material Eléctrico S.A. będzie odpowiedzialna za przetwarzanie danych odpowiadających użytkownikom sieci i subskrybentom. Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie przekazuje danych osobowych, które mogą identyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości, stronom trzecim bez uprzedniej zgody. Odbywa się to zawsze z zachowaniem najsurowszych standardów bezpieczeństwa.

Wyślij wiadomość e-mail w celach kontaktowych

Szczególny przypadek przetwarzania danych w Fabricación de Material Eléctrico S.A. dotyczy wiadomości e-mail, które użytkownicy wysyłają, aby skontaktować się z naszą firmą i zadać pytania dotyczące naszych produktów. Chociaż istnieje formularz gromadzenia danych, w celach kontaktowych użytkownicy mogą również wysyłać wiadomości e-mail. W tym celu Fabricación de Material Eléctrico S.A. korzysta z systemu poczty elektronicznej Gmail (Google). Wiadomości użytkowników w tym celu są przechowywane na koncie Gmail Fabricación de Material Eléctrico S.A., a odpowiednie dane (adres e-mail i nazwa) zgodnie z polityką prywatności Google. Dane przechowywane na koncie Gmail nie są nikomu przekazywane ani udostępniane, a użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw określonych w niniejszej polityce prywatności.

Uzasadnienie przetwarzania danych użytkownika

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika udzielona w celu realizacji celów opisanych powyżej, o którą użytkownik zostanie poproszony w momencie zaznaczenia odpowiedniego pola podczas gromadzenia danych.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub brak akceptacji niniejszej polityki ochrony danych oznacza brak możliwości subskrypcji, rejestracji lub otrzymywania informacji o produktach i usługach dostawcy.

W celu nawiązania kontaktu lub wysłania formularzy na tej stronie internetowej wymagana jest zgoda na niniejszą Politykę prywatności. Potencjalna lub komercyjna oferta produktów i usług opiera się na zgodzie, o którą użytkownik został poproszony.

W przypadkach, w których istnieje wcześniejszy stosunek umowny między stronami, podstawą prawną do wykonywania obowiązków administracyjnych, podatkowych, księgowych i pracowniczych, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest wcześniejsze istnienie stosunków handlowych ustanowionych między stronami. W przypadkach, w których istnieje wcześniejszy stosunek umowny między stronami, legitymacją dla rozwoju obowiązków administracyjnych, podatkowych, księgowych i pracowniczych, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest wcześniejsze istnienie stosunków handlowych ustanowionych między stronami.

Kategoria danych

Przetwarzane kategorie danych to dane identyfikacyjne. Mogą być i są przetwarzane szczególnie chronione kategorie danych.


Jak długo będziemy przechowywać dane użytkownika?

Podane dane osobowe będą przechowywane:

Dopóki zainteresowana strona nie zażąda jego anulowania.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Wiele narzędzi, których używamy do zarządzania danymi użytkownika, jest zlecanych stronom trzecim. Aby świadczyć usługi ściśle niezbędne do rozwoju działalności, www.famatel.com udostępnia dane następującym dostawcom zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności:

Google Analytics: usługa analityki internetowej świadczona przez Google, Inc., spółkę prawa stanu Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google"). Google Analytics wykorzystuje "pliki cookie", czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, aby pomóc www.famatel.com analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny www.famatel.com będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Adres IP jest anonimowy i dlatego nie będzie gromadzony przez Google.

Gmail. Usługa ta przechowuje wiadomości wysyłane przez użytkowników w celach kontaktowych.

Nawigacja

Podczas przeglądania strony www.famatel.com mogą być gromadzone dane niepozwalające na identyfikację, które mogą obejmować adresy IP, lokalizację geograficzną (w przybliżeniu), zapis sposobu korzystania z usług i miejsc oraz inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Dane niepozwalające na identyfikację obejmują również dane związane z nawykami przeglądania za pośrednictwem usług stron trzecich.

Niniejsza witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

Google Analytics

Używamy tych informacji do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.

Google AdSense

Google, jako dostawca partnerski www.famatel.com, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z tych plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcji dotyczącej reklam w polityce prywatności Google.

Google korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje zebrane podczas odwiedzin użytkownika w tej i innych witrynach internetowych (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, czy możesz zrezygnować z wykorzystywania tych informacji przez te firmy, zapoznaj się z linkiem powyżej.

Tajność i bezpieczeństwo danych

www.famatel.com zobowiązuje się wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe użytkowników, szanując ich poufność i wykorzystując je zgodnie z ich przeznaczeniem, a także przestrzegać obowiązku przechowywania i dostosowywania wszelkich środków zapobiegających zmianom, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi, zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

www.famatel.com nie może zagwarantować absolutnej szczelności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp osób trzecich.

W odniesieniu do poufności przetwarzania, Fabricación de Material Eléctrico S.A. musi zapewnić, że każda osoba upoważniona przez nas do przetwarzania danych klienta (w tym jej pracownicy, współpracownicy i usługodawcy) będzie podlegać odpowiedniemu obowiązkowi zachowania poufności (niezależnie od tego, czy jest to obowiązek umowny czy prawny).

W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem, po powzięciu o nim wiadomości Fabricación de Material Eléctrico S.A. powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki i będzie zobowiązana do terminowego dostarczania informacji związanych z Incydentem związanym z bezpieczeństwem w miarę ich ujawniania lub na uzasadnione żądanie Klienta.

Dokładność i prawdziwość danych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych przesyłanych do www.famatel.com, zwalniając Fabricación de Material Eléctrico S.A. z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych i zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie kompletnych i poprawnych informacji w formularzu kontaktowym lub w formularzu kursów i wydarzeń.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach dotyczących ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Możliwość odwołania

Udzielona zgoda, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych zainteresowanych stron, może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Fabricación de Material Eléctrico S.A. na warunkach określonych w niniejszej Polityce wykonywania praw ARCO oraz określonych w różnych obowiązujących przepisach. Odwołanie to w żadnym wypadku nie działa wstecz.

Zmiany w polityce prywatności

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa, a także do praktyk branżowych. W takich przypadkach Fabricación de Material Eléctrico S.A. ogłosi na tej stronie wprowadzone zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wdrożeniem.

Poczta komercyjna

Zgodnie z LSSICE, www.famatel.com nie angażuje się w praktyki SPAM, a zatem nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail drogą elektroniczną, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez użytkownika.

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, www.famatel.com zobowiązuje się nie wysyłać informacji handlowych bez należytej identyfikacji.

Oficjalne media

Użytkownik jest informowany, że firma umożliwia komunikację z klientami i innymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem telefonu służbowego, służbowych telefonów komórkowych i służbowej poczty e-mail.

W przypadku przesłania danych osobowych za pośrednictwem środków komunikacji innych niż wskazane w niniejszej sekcji, Fabricación de Material Eléctrico S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności w odniesieniu do środków bezpieczeństwa zapewnianych przez dane środki komunikacji.

Odbiorcy przelewów

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie przekazuje ani nie przekazuje danych, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania się do procedury sądowej, obowiązku prawnego lub po uzyskaniu zgody użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych osobowych użytkownika nie będą również dokonywane bez jego uprzedniej zgody, bez uszczerbku dla możliwości zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeśli mogą istnieć przesłanki wskazujące na popełnienie przez niego jakiegokolwiek przestępstwa. Dostarczone informacje będą tylko tymi, które są dostępne dla dostawcy w danym momencie.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie będzie przekazywać zebranych danych stronom trzecim, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania się do procedury sądowej, zobowiązania prawnego lub uprzedniej zgody użytkownika.

Język

Językiem mającym zastosowanie do niniejszej polityki prywatności jest język hiszpański. W związku z tym, w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności w którejkolwiek z wersji udostępnionych w innych językach, wersja hiszpańska będzie rozstrzygająca.

Prawodawstwo

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między Fabricación de Material Eléctrico S.A. a Użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji, której strony wyraźnie się poddają, a sądy i trybunały w Barcelonie będą właściwe do rozstrzygania wszelkich konfliktów wynikających z lub związanych z ich wykorzystaniem.

Własność intelektualna i przemysłowa 

Fabricación de Material Eléctrico S.A., sama lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak również zawartych na niej elementów (w tym między innymi obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania, dostępu i użytkowania itp.), będące własnością Fabricación de Material Eléctrico S.A. Są to zatem dzieła chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, do których mają zastosowanie zarówno hiszpańskie, jak i wspólnotowe przepisy w tej dziedzinie, a także traktaty międzynarodowe dotyczące tej kwestii i podpisane przez Hiszpanię. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym udostępnianie, całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, w jakimkolwiek medium i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia Fabricación de Material Eléctrico S.A., jest wyraźnie zabronione.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Fabricación de Material Eléctrico S.A. Użytkownik może przeglądać elementy portalu, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Czy masz jakieś wątpliwości?

  Wyślij