Kraj

Polityka sieci społecznościowych

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) i ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), Fabricación de Material Eléctrico S.A. informuje Użytkowników, którzy przystąpili do tworzenia profilu w sieciach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i innych, których głównym celem jest przekazywanie informacji i reklamowanie swoich produktów i usług.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Użytkownik posiada profil w tej samej sieci społecznościowej i zdecydował się dołączyć do strony utworzonej przez Fabricación de Material Eléctrico S.A., wykazując w ten sposób zainteresowanie informacjami reklamowanymi w sieci. Dołączając do naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych opublikowanych w jego profilu.

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do polityki prywatności sieci społecznościowej, a także skonfigurować swój profil, aby zagwarantować swoją prywatność.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zajmuje się publicznymi informacjami o użytkowniku, w szczególności jego nazwą kontaktową. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w samej sieci społecznościowej i nie są włączane do żadnego pliku.

W odniesieniu do praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, które przysługują użytkownikowi i które mogą być wykonywane przed Fabricación de Material Eléctrico S.A., należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

- Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych i ich przetwarzaniu przez Fabricación de Material Eléctrico S.A., a także informacji o pochodzeniu tych danych oraz o dokonanej lub planowanej komunikacji. Prawo to będzie określone przez funkcjonalność sieci społecznościowej i możliwość dostępu do informacji o profilach użytkowników.

- Prawo do sprostowania: Jest to prawo zainteresowanej strony do zmiany danych, które okazały się niedokładne lub niekompletne. Może być ono spełnione wyłącznie w odniesieniu do informacji, które znajdują się pod kontrolą Fabricación de Material Eléctrico S.A. (na przykład usunięcie komentarzy opublikowanych w samym profilu). Zazwyczaj prawo to musi być wykonane przed portalem społecznościowym.

- Prawo do anulowania: Jest to prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w innych obowiązujących przepisach, które określają obowiązek ich przechowywania, w odpowiednim czasie. Z prawa tego można skorzystać na przykład poprzez usunięcie profilu, do którego jest ono przypisane.

- Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. Podobnie jak w przypadku prawa do anulowania, można z niego skorzystać, na przykład, rozwiązując profil, do którego jest dołączony.

- Prawo do ograniczenia. Zainteresowana strona może zażądać skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy:

- Zainteresowana Strona kwestionuje dokładność danych.

- Gdy zebrane dane nie są potrzebne do celów leczenia, ale są niezbędne do uznania, wykonania lub obrony w postępowaniu sądowym.

- W przypadku, gdy Zainteresowana Strona sprzeciwia się przetwarzaniu, weryfikowane jest, czy uzasadnione powody Podmiotu Odpowiedzialnego za Przetwarzanie przeważają nad powodami Zainteresowanej Strony.

- Prawo do przenoszenia danych. Zainteresowana Strona ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych od Kierownika ds. leczenia, któremu zostały one wcześniej dostarczone, w ustrukturyzowanym formacie, do regularnego użytku i odczytu mechanicznego, w celu przekazania ich innemu Kierownikowi, bez uniemożliwienia tego przez Kierownika ds. leczenia, któremu dane zostały wcześniej dostarczone. Z kolei osoba zainteresowana, korzystając ze swojego prawa do przenoszenia danych, może zażądać, aby jej dane zostały przekazane bezpośrednio osobie odpowiedzialnej.

- Prawo do usunięcia i zapomnienia. Zainteresowana Strona ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- Nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

- Użytkownik wycofał zgodę i nie ma podstawy prawnej, która wskazywałaby inaczej.

- Prawo użytkownika do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych zostało wykonane i nie istnieją żadne uzasadnione powody takiego przetwarzania.

- Dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem lub muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny, któremu podlega Administrator Danych.

- Dane zostały uzyskane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej, użytkownik musi spełnić następujące wymagania:

 1. Złożenie pisma zaadresowanego do Fabricación de Material Eléctrico S.A., na adres Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona lub pocztą elektroniczną na adres info@famatel.com.
 2. Pismo wysłane przez właściciela danych z żądaniem wykonania musi spełniać następujące wymogi prawne:
  • Imię i nazwisko zainteresowanej strony oraz kopia DNI. W wyjątkowych przypadkach, w których reprezentacja zostanie dopuszczona, konieczna będzie również identyfikacja w ten sam sposób osoby reprezentującej, a także dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona pod warunkiem, że tożsamość zostanie udowodniona w inny sposób zgodny z prawem.
  • Petycja, w której określono żądanie. Jeśli użytkownik nie odniesie się do konkretnego pliku, otrzyma wszystkie informacje dotyczące jego danych osobowych. Jeśli użytkownik zażąda informacji z określonego pliku, tylko informacje z tego pliku. Jeśli użytkownik zażąda informacji dotyczących osoby trzeciej, nigdy nie zostaną one dostarczone. Jeśli użytkownik zażąda ich telefonicznie, zostanie poinstruowany, aby zrobić to na piśmie i zostanie poinformowany, w jaki sposób może to zrobić oraz na jaki adres należy je wysłać. 
  • Adres do celów powiadomień.
  • Data i podpis sygnatariusza

    3. Dokumenty akredytujące sformułowaną petycję.

    4. Zainteresowana strona musi wykorzystać wszelkie środki, aby udowodnić wysłanie i otrzymanie wniosku.

Korzystanie z profilu

Fabricación de Material Eléctrico S.A. wykona następujące czynności:

- Dostęp do informacji z profilu publicznego.

- Publikacja w profilu Użytkownika wszystkich informacji już opublikowanych na stronie Fabricación de Material Eléctrico S.A.

- Wysyłaj osobiste i indywidualne wiadomości za pośrednictwem kanałów sieci społecznościowej.

- Aktualizacje statusu strony, które zostaną opublikowane w profilu użytkownika.

Użytkownik zawsze może kontrolować swoje połączenia, eliminować treści, które już go nie interesują i ograniczać, komu udostępnia swoje połączenia; dlatego należy uzyskać dostęp do ustawień prywatności.

Publikacje

Użytkownik, po umieszczeniu linku do strony Fabricación de Material Eléctrico S.A., może publikować na niej komentarze, linki, obrazy lub fotografie lub innego rodzaju treści multimedialne obsługiwane przez sieć społecznościową. Użytkownik, we wszystkich przypadkach, musi być ich właścicielem, korzystać z praw autorskich i praw własności intelektualnej lub posiadać zgodę zainteresowanych stron trzecich. Wyraźnie zabrania się publikowania na stronie jakichkolwiek tekstów, grafik, zdjęć, filmów itp., które są lub mogą być sprzeczne z moralnością, etyką, dobrym smakiem lub przyzwoitością i / lub które naruszają, naruszają lub naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do wizerunku lub prawo. W takich przypadkach Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wycofania treści, mając możliwość zażądania trwałego zablokowania Użytkownika.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkownika.

Użytkownik musi mieć na uwadze, że jego publikacje będą znane innym użytkownikom, z tego powodu jest on również głównym odpowiedzialnym za swoją prywatność.

Obrazy, które mogą być publikowane na stronie, nie będą przechowywane w żadnym pliku przez Fabricación de Material Eléctrico S.A., ale pozostaną w sieci społecznościowej.

Konkursy i promocje

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do organizowania konkursów i promocji, w których Zjednoczony Użytkownik może uczestniczyć na swojej stronie. Podstawy każdego z nich, gdy wykorzystywana jest do tego platforma sieci społecznościowej, będą w niej publikowane, zawsze zgodnie z LSSICE i wszelkimi innymi normami, które mogą mieć do niej zastosowanie.

The Social Network nie sponsoruje, nie popiera ani nie administruje w żaden sposób żadną z naszych promocji, ani nie jest z nimi powiązana.

Reklama

Fabricación de Material Eléctrico S.A. będzie wykorzystywać sieć społecznościową do reklamowania swoich produktów i usług. W każdym przypadku, jeśli użytkownik zdecyduje się na przetwarzanie swoich danych kontaktowych w celu prowadzenia bezpośrednich działań handlowych, będzie to zawsze zgodne z wymogami prawnymi LSSICE.

Fakt polecenia strony Fabricación de Material Eléctrico S.A. innym Użytkownikom, aby mogli również skorzystać z promocji lub zostać poinformowani o ich aktywności, nie jest uważany za reklamę.

Poniżej znajduje się link do polityki prywatności różnych portali społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Czy masz jakieś wątpliwości?

  Wyślij