Země

Politika sociálních sítí

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

V souladu s evropským nařízením 2016/679 o ochraně osobních údajů (LOPD) a zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSICE) informuje společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. uživatele, kteří přistoupili k vytvoření profilu na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram, Youtube a dalších s hlavním účelem poskytování informací a propagace svých produktů a služeb.

Fabricación de Material Eléctrico S.A.
Av. El Pla, 11 Pol Ind. El Pla 08185 Barcelona
www.famatel.com
info@famatel.com

Uživatel má profil na stejné sociální síti a rozhodl se připojit ke stránce vytvořené společností Fabricación de Material Eléctrico S.A., čímž projevil zájem o informace inzerované na síti. Připojením se k naší stránce udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů zveřejněných ve vašem profilu.

Uživatel má kdykoli přístup k zásadám ochrany osobních údajů sociální sítě a může si nastavit svůj profil tak, aby bylo zaručeno jeho soukromí.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. nakládá s veřejnými informacemi o uživateli, zejména s jeho kontaktním jménem. Tyto údaje se používají pouze v rámci samotné sociální sítě a nejsou začleněny do žádného souboru.

Pokud jde o práva na přístup, opravu, zrušení a námitku, z těch, která máte a která můžete uplatnit u společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A., musíte vzít v úvahu následující nuance:

- Právo na přístup: Uživatel má právo získat informace o svých osobních údajích a zacházení s nimi, které společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. provedla nebo provádí, jakož i dostupné informace o původu těchto údajů a o komunikaci, která byla provedena nebo plánována. Toto právo bude vymezeno funkčností sociální sítě a možností přístupu k informacím o profilech uživatelů.

- Právo na opravu: Jedná se o právo dotčené strany upravit údaje, které se ukázaly jako nepřesné nebo neúplné. Může být splněno pouze ve vztahu k informacím, které jsou pod kontrolou společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. (například vymazání komentářů zveřejněných v samotném profilu). Obvykle je třeba toto právo uplatnit před sociální sítí.

- Právo na zrušení: Jedná se o právo na včasné vymazání osobních údajů uživatele, s výjimkou případů stanovených v jiných platných zákonech, které stanoví povinnost jejich uchování. Toto právo lze uplatnit například zrušením profilu, k němuž je připojeno.

- Právo vznést námitku: Jedná se o právo uživatele neprovádět zpracování jeho osobních údajů nebo ukončit jejich zpracování společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. Stejně jako v případě práva na zrušení můžete toto právo uplatnit například zrušením profilu, ke kterému je připojeno.

- Právo na omezení. Zúčastněná strana může požádat o uplatnění svého práva na omezení zpracování svých údajů v případech, kdy:

- Zúčastněná strana zpochybňuje správnost údajů.

- Pokud shromážděné údaje nejsou potřebné pro účely léčby, ale jsou nezbytné pro uznání, výkon nebo obhajobu v soudním řízení.

- Pokud zúčastněná strana nesouhlasí se zpracováním, přičemž se ověřuje, zda oprávněné důvody osoby odpovědné za zpracování převažují nad důvody zúčastněné strany.

- Právo na přenositelnost. Zájemce má právo získat své osobní údaje od správce, kterému byly dříve poskytnuty, ve strukturovaném formátu pro běžné použití a mechanické čtení s cílem předat je jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly údaje dříve poskytnuty, bránil. Zájemce zase může v rámci výkonu svého práva na přenositelnost požádat, aby jeho údaje byly předány přímo Odpovědné osobě Odpovědné osobě.

- Právo na potlačení a zapomenutí. Zájemce má právo na výmaz svých osobních údajů, pokud:

- Ty nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny.

- Souhlas jste odvolali a neexistuje žádný právní základ, který by naznačoval opak.

- Vaše právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů bylo uplatněno a pro takové zpracování nepřevažují žádné oprávněné důvody.

- Údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem nebo musí být vymazány na základě právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

- Údaje byly získány prostřednictvím vztahu k nabídce služeb informační společnosti.

Abyste mohli uplatnit některé z výše uvedených práv, musíte splnit následující požadavky:

 1. Předložení dopisu adresovaného společnosti Fabricación de Material Eléctrico S.A. na adresu Av. El Pla, 11, Pol. Ind. El Pla, 08185, Barcelona nebo e-mailem na adresu info@famatel.com.
 2. Dopis zaslaný vlastníkem údajů, který žádá o provedení úkonu, musí splňovat následující právní požadavky:
  • Jméno, příjmení zúčastněné strany a kopie DNI. Ve výjimečných případech, kdy je zastoupení připuštěno, bude rovněž nutné stejným způsobem identifikovat osobu, která ji zastupuje, a předložit doklad o akreditaci zastoupení. Fotokopie DNI může být nahrazena za předpokladu, že totožnost je prokázána jakýmkoli jiným právně platným způsobem.
  • Petice, ve které je žádost specifikována. Pokud neodkážete na konkrétní spis, budou vám poskytnuty všechny informace, které máte k dispozici s osobními údaji. Pokud požadujete informace z konkrétního souboru, budou vám poskytnuty pouze informace z tohoto souboru. Pokud požadujete informace týkající se třetí strany, nemohou být nikdy poskytnuty. Pokud o ně požádáte telefonicky, budete poučeni, že tak máte učinit písemně, a budete informováni o způsobu, jakým tak můžete učinit, a o adrese, na kterou je třeba je zaslat. 
  • Adresa pro účely oznámení.
  • Datum a podpis podepisující osoby

    3. Doklady o akreditaci petice, která je formulována.

    4. Zúčastněná strana musí použít jakékoli prostředky k prokázání odeslání a přijetí žádosti.

Použití profilu

Fabricación de Material Eléctrico S.A. bude provádět následující činnosti:

- Přístup k veřejným informacím o profilu.

- Zveřejnění všech informací, které již byly zveřejněny na stránce Fabricación de Material Eléctrico S.A., v profilu uživatele.

- Posílejte osobní a individuální zprávy prostřednictvím kanálů sociální sítě.

- Aktualizace stavu stránky, která bude zveřejněna v profilu uživatele.

Uživatel může vždy kontrolovat svá připojení, vyřadit obsah, který ho již nezajímá, a omezit, s kým sdílí svá připojení; proto je třeba přistupovat k nastavení soukromí.

Publikace

Uživatel může po propojení se stránkou Fabricación de Material Eléctrico S.A. na této stránce zveřejňovat komentáře, odkazy, obrázky nebo fotografie či jakýkoli jiný typ multimediálního obsahu podporovaného sociální sítí. Uživatel musí být ve všech případech jejich vlastníkem, požívat autorská práva a práva duševního vlastnictví nebo mít souhlas dotčených třetích stran. Je výslovně zakázáno jakékoliv zveřejňování na stránce, ať už textů, grafiky, fotografií, videí atd. které se pokoušejí nebo se mohou pokoušet proti morálce, etice, dobrému vkusu nebo slušnému chování a/nebo které porušují, porušují nebo porušují práva duševního nebo průmyslového vlastnictví, právo na obraz nebo zákon. V těchto případech si společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. vyhrazuje právo obsah okamžitě stáhnout a může požádat o trvalé zablokování uživatele.

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. nenese odpovědnost za obsah, který uživatel volně zveřejnil.

Uživatel musí mít na paměti, že jeho publikace budou známy ostatním uživatelům, a proto je také on sám zodpovědný za své soukromí.

Obrázky, které mohou být na stránce zveřejněny, nebudou společností Fabricación de Material Eléctrico S.A. uloženy v žádném souboru, ale zůstanou v sociální síti.

Soutěže a propagační akce

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. si vyhrazuje právo pořádat soutěže a propagační akce, kterých se může zúčastnit uživatel na její stránce. Základy každé z nich, pokud je k ní použita platforma sociální sítě, budou na ní zveřejněny, vždy v souladu s LSSICE a s jakoukoli jinou normou, která se na ni může vztahovat.

Sociální síť žádným způsobem nesponzoruje, neschvaluje ani nespravuje žádné z našich propagačních akcí, ani s nimi není spojena.

Reklama

Společnost Fabricación de Material Eléctrico S.A. bude používat sociální síť k propagaci svých produktů a služeb. V každém případě, pokud se rozhodnete nakládat se svými kontaktními údaji za účelem provádění přímých obchodních vyhledávacích akcí, bude to vždy v souladu s právními požadavky LSSICE.

Doporučení stránky Fabricación de Material Eléctrico S.A. dalším uživatelům, aby mohli také využít propagačních akcí nebo být informováni o jejich činnosti, se nepovažuje za reklamu.

Níže uvádíme odkaz na zásady ochrany osobních údajů jednotlivých sociálních sítí:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Máte nějaké pochybnosti?

  Odeslat