Kraj

Polityka prywatności

Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Zgodnie z ustawą organiczną 3/2018 LOPD-GDD i nowym europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Na tej stronie internetowej dane osobowe użytkowników są szanowane i chronione. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności może się zmieniać w zależności od wymogów prawnych lub samoregulacji, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe jej odwiedzanie. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić dowolny formularz kontaktowy, w którym gromadzone są dane osobowe.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. dostosowała niniejszą stronę internetową do wymogów ustawy organicznej 3/2018 LOPD-GDD i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, RGPD, a także ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, LSSICE.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika

 • Tożsamość osoby odpowiedzialnej: Fabricación de Material Eléctrico S.A.
 • C.I.F.: A59737676
 • E-mail: info@famatel.com
 • Adres: Av. El Pla, 11 Pol. Ind. El Pla 08185 Barcelona   
 • Telefon: 938634640
 • Strona internetowa: www.famatel.com

Identyfikacja Delegat Ochrona danych

 • Delegat ds. ochrony danych: Francisco Burgos Rubiales
 • E-mail: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telefon: 630 835 824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/consultaDPD.jsf

Dla celów przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, cytowanych powyżej, dane osobowe przesyłane nam za pośrednictwem formularzy internetowych będą traktowane jako "Użytkownicy sieci i subskrybenci". W celu przetwarzania danych użytkowników wdrażamy wszystkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa ustanowione w obowiązujących przepisach.

Zasady, które będziemy stosować do danych osobowych użytkownika

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, będziemy stosować następujące zasady, które spełniają wymogi nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zawsze będziemy wymagać zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, o których poinformujemy go z wyprzedzeniem z zachowaniem całkowitej przejrzystości.
 • Zasada minimalizacji danych: będziemy żądać wyłącznie danych ściśle niezbędnych do celów, dla których ich potrzebujemy.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania, w zależności od celu, poinformujemy Cię o odpowiednim okresie przechowywania, w przypadku subskrypcji okresowo przeglądamy nasze listy i eliminujemy te nieaktywne rekordy przez dłuższy czas.
 • Zasada integralności i poufności: dane użytkownika będą przetwarzane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i poufność. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych naszych użytkowników przez osoby trzecie.

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, którymi się zajmujemy, pochodzą od:

- Formularz kontaktowy

- Telefon

- Projekty

- Sieć

- E-mail

- Wizyty

Jakie prawa przysługują użytkownikowi po przekazaniu nam swoich danych?

Zainteresowane osoby mają prawo do:

- Żądanie dostępu do danych osobowych dotyczących zainteresowanej strony

- Żądanie sprostowania

- Wniosek o usunięcie z naszej bazy danych

- Żądanie ograniczenia leczenia

- Sprzeciw wobec leczenia

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Fabricación de Material Eléctrico S.A. zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Jako zainteresowana strona masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym formacie, do powszechnego użytku i odczytu mechanicznego, oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych, gdy:

- Leczenie opiera się na zgodzie

- Dane zostały dostarczone przez zainteresowaną osobę.

- Leczenie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Zainteresowane strony będą miały również prawo do skutecznej ochrony sądowej i złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą, narusza rozporządzenie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • Przeprowadzanie niezbędnych procedur handlowych i administracyjnych z użytkownikami sieci.
 • Wysyłania komercyjnych komunikatów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS-ów, MMS-ów, społeczności społecznościowych lub innych środków elektronicznych lub fizycznych, w przypadku gdy Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez subskrypcję newslettera.
 • Odpowiadanie na zapytania i/lub dostarczanie informacji wymaganych przez Użytkownika;
 • Wykonywanie usług i/lub produktów zakontraktowanych lub subskrybowanych przez Użytkownika
 • Wykorzystywanie danych użytkownika do kontaktowania się z nami, zarówno drogą elektroniczną, jak i nieelektroniczną, w celu uzyskania opinii użytkownika na temat świadczonych usług.
 • Powiadamianie o zmianach, ważnych wydarzeniach związanych z polityką prywatności, informacją prawną lub polityką dotyczącą plików cookie.
 • Dane klientów i/lub dostawców będą przetwarzane w ramach stosunku umownego, który łączy ich z osobą odpowiedzialną, zgodnie z obowiązkami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi i pracowniczymi, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając pismo z tematem "Anuluj" na adres info@famatel.com.

Zgodnie z LSSICE, Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie stosuje praktyk SPAM, dlatego nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez użytkownika. W związku z tym, we wszystkich komunikatach, które otrzyma od dostawcy, użytkownik ma możliwość anulowania swojej wyraźnej zgody na otrzymywanie naszych komunikatów.

Nie będziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu niż opisany, z wyjątkiem obowiązku prawnego lub wymogu sądowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 3/2018 LOPD-GDD i europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, Fabricación de Material Eléctrico S.A. będzie odpowiedzialna za przetwarzanie danych odpowiadających użytkownikom strony internetowej i subskrybentom. Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wydzierżawia danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości, stronom trzecim bez uprzedniej zgody. Zawsze będzie się to odbywać z zachowaniem najsurowszych standardów bezpieczeństwa.

Wysyłanie wiadomości e-mail w celach kontaktowych

Szczególny przypadek przetwarzania danych w Fabricación de Material Eléctrico S.A. dotyczy wiadomości e-mail wysyłanych przez użytkowników w celu skontaktowania się z naszą firmą i zadania pytań dotyczących naszych produktów. Chociaż istnieje formularz przechwytywania danych, w celach kontaktowych użytkownicy mogą również wysyłać wiadomości e-mail. W tym celu Fabricación de Material Eléctrico S.A. korzysta z systemu poczty elektronicznej Gmail (Google). Wiadomości użytkowników w tym celu są przechowywane na koncie Gmail Fabricación de Material Eléctrico S.A., a odpowiednie dane (adres e-mail i nazwa) zgodnie z polityką prywatności Google. Dane przechowywane na koncie Gmail nie są nikomu przekazywane ani udostępniane, a użytkownik może korzystać ze swoich praw określonych w niniejszej polityce prywatności.

Uzasadnienie przetwarzania danych użytkownika

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika udzielona w celu realizacji celów opisanych powyżej, o którą użytkownik zostanie poproszony w momencie zaznaczenia odpowiedniego pola podczas gromadzenia danych.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub brak akceptacji niniejszej polityki ochrony danych oznacza brak możliwości subskrypcji, rejestracji lub otrzymywania informacji o produktach i usługach dostawcy.

Aby skontaktować się lub wysłać formularze na tej stronie internetowej, wymagana jest zgoda na niniejszą Politykę prywatności. Potencjalna lub komercyjna oferta produktów i usług opiera się na wymaganej zgodzie.

W przypadkach, w których istnieje wcześniejszy stosunek umowny między stronami, legitymacją do rozwoju obowiązków administracyjnych, podatkowych, księgowych i pracowniczych, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie wcześniejsze istnienie stosunku handlowego ustanowionego między stronami. W przypadkach, w których istnieje wcześniejszy stosunek umowny między stronami, legitymacją do opracowania obowiązków administracyjnych, podatkowych, księgowych i pracowniczych, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie wcześniejsze istnienie stosunku handlowego ustanowionego między stronami. 

Kategoria danych

Przetwarzane kategorie danych to dane identyfikacyjne. Kategorie danych szczególnie chronionych nie są przetwarzane.

Jak długo będziemy przechowywać dane użytkownika? 

Podane dane osobowe zostaną zachowane:

Do czasu anulowania wniosku przez zainteresowaną stronę.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Wiele narzędzi, których używamy do zarządzania danymi użytkownika, jest wynajmowanych przez strony trzecie. Aby świadczyć usługi ściśle niezbędne do rozwoju działalności, www.famatel.com udostępnia dane następującym dostawcom zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności:

Google Analytics: usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc., spółkę prawa stanu Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", czyli pliki tekstowe znajdujące się na komputerze użytkownika, aby pomóc www.famatel.com analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny www.famatel.com będą bezpośrednio przesyłane i archiwizowane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Adres IP jest anonimizowany, więc nie będzie gromadzony przez Google.

Gmail

W tej usłudze wiadomości wysyłane przez użytkowników są przechowywane w celach kontaktowych.

Nawigacja

Przeglądanie strony www.famatel.com umożliwia gromadzenie danych nieidentyfikujących, które mogą obejmować adresy IP, lokalizację geograficzną (w przybliżeniu), zapis sposobu korzystania z usług i witryn oraz inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Wśród danych nieidentyfikujących znajdują się również te związane z nawykami przeglądania przez użytkownika za pośrednictwem usług stron trzecich. 

Niniejsza witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

Google Analytics

Używamy tych informacji do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników w witrynie oraz do gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.

Google AdSense

Google, jako dostawca partnerski www.famatel.com, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na tej stronie. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z tych plików cookie, postępując zgodnie z instrukcjami wskazanymi w sekcji dotyczącej reklam w polityce prywatności Google.

Google korzysta z usług partnerskich firm reklamowych w celu wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje uzyskane w wyniku odwiedzin użytkownika w tej i innych witrynach internetowych (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogą zainteresować użytkownika. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jakie masz opcje, aby uniemożliwić tym firmom korzystanie z tych informacji, zapoznaj się z linkiem powyżej.

Bezpieczeństwo i poufność danych

www.famatel.com zobowiązuje się do wykorzystywania i traktowania danych osobowych, w tym użytkowników, z poszanowaniem ich poufności i wykorzystywania ich zgodnie z ich celem, a także do przestrzegania obowiązku ich zapisywania i dostosowywania wszelkich środków w celu uniknięcia zmian, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

www.famatel.com nie może zagwarantować całkowitej szczelności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie.

W odniesieniu do poufności przetwarzania, Fabricación de Material Eléctrico S.A. zapewni, że każda osoba upoważniona przez nas do przetwarzania danych klienta (w tym jej pracownicy, współpracownicy i dostawcy) będzie podlegać odpowiedniemu obowiązkowi zachowania poufności (umownemu lub prawnemu).

W przypadku wystąpienia incydentu związanego z bezpieczeństwem, po poinformowaniu Fabricación de Material Eléctrico S.A., bez zbędnej zwłoki powiadomi on Klienta i dostarczy na czas informacje związane z Incydentem związanym z bezpieczeństwem, gdy będą one znane lub na uzasadnione żądanie Klienta.

Dokładność i prawdziwość danych

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i poprawność danych przesyłanych do www.famatel.com, co zwalnia Fabricación de Material Eléctrico S.A. z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Użytkownicy gwarantują i odpowiadają, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych oraz zobowiązują się do ich właściwej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie kompletnych i poprawnych informacji w formularzu kontaktowym lub Kursach i Wydarzeniach.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Fabricación de Material Eléctrico S.A. w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Możliwość odwołania

Udzielona zgoda, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych zainteresowanych stron, może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Fabricación de Material Eléctrico S.A. na warunkach określonych w niniejszej Polityce w celu skorzystania z praw ARCO. Cofnięcie zgody w żadnym wypadku nie będzie działać wstecz.

Zmiany w polityce prywatności

Fabricación de Material Eléctrico S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do zmian legislacyjnych lub orzeczniczych, a także do praktyk branżowych. W takich przypadkach Fabricación de Material Eléctrico S.A. ogłosi na tej stronie wprowadzone zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poczta komercyjna

Zgodnie z LSSICE, www.famatel.com nie stosuje praktyk SPAM, a więc nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez użytkownika. 

Zgodnie z postanowieniami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, www.famatel.com zobowiązuje się nie wysyłać informacji handlowych bez odpowiedniej identyfikacji.

Oficjalne media

Użytkownik jest informowany, że firma umożliwia komunikację z klientami i innymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem telefonu służbowego, służbowych telefonów komórkowych i służbowej poczty e-mail.

W przypadku przesłania danych osobowych za pośrednictwem środków komunikacji innych niż wskazane w niniejszej sekcji, Fabricación de Material Eléctrico S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności w odniesieniu do środków bezpieczeństwa dostępnych dla danych mediów.

Odbiorcy cesji lub przeniesień

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie przekazuje ani nie przekazuje danych, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania się do postępowania sądowego, zobowiązania prawnego lub uprzedniego uzyskania zgody użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych osobowych użytkownika nie będą również dokonywane bez jego uprzedniej zgody, bez uszczerbku dla możliwości zablokowania lub anulowania jego konta, jeśli mogą istnieć przesłanki wskazujące na popełnienie przez użytkownika jakiegokolwiek przestępstwa. Przekazane informacje będą wówczas dostępne wyłącznie dla dostawcy.

Fabricación de Material Eléctrico S.A. nie będzie przekazywać zebranych danych stronom trzecim, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania się do procedury sądowej, zobowiązania prawnego lub uprzedniego uzyskania zgody użytkownika.

Język

Językiem mającym zastosowanie do niniejszej polityki prywatności jest język hiszpański. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek sprzeczności w którejkolwiek z wersji udostępnionych w innych językach, wersja hiszpańska będzie rozstrzygająca.

Prawodawstwo

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między Fabricación de Material Eléctrico S.A. a Użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji, której strony wyraźnie się poddają, będąc właściwymi do rozstrzygania wszelkich konfliktów pochodnych lub związanych z ich wykorzystaniem sądów i trybunałów w Barcelonie.

Własność intelektualna i przemysłowa

Fabricación de Material Eléctrico S.A., samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także zawartych na niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, wyboru użytych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jej działania, dostępu i użytkowania itp.), będących własnością Fabricación de Material Eléctrico S.A. W związku z tym będą one utworami chronionymi jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, mając do nich zastosowanie zarówno hiszpańskie, jak i wspólnotowe przepisy w tej dziedzinie, a także międzynarodowe przepisy w tej dziedzinie.), będące własnością Fabricación de Material Eléctrico S.A. W związku z tym będą one utworami chronionymi jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, mającymi do nich zastosowanie zarówno hiszpańskie, jak i wspólnotowe przepisy w tej dziedzinie, a także traktaty międzynarodowe związane z tym tematem i podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, jest wyraźnie zabronione. w jakimkolwiek wsparciu i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez autoryzacji Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do Fabricación de Material Eléctrico S.A. Użytkownik może przeglądać elementy portalu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym komputera lub innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa zainstalowanym na stronach Fabricación de Material Eléctrico S.A.

Czy masz jakieś wątpliwości?

  Wyślij